Rapporten - från International Institute for Democracy and Social Welfare (International IDEA), som är baserat i Stockholm - mäter de demokratiska resultaten i 158 länder sedan 1975 och syftar till att ge en diagnos av tillståndet för demokratier runt om i världen.

Sammantaget visar rapporten att världen blir mer auktoritär och att demokratiska regeringar backar, tar till repressiva metoder och försvagar rättsstaten.

När det gäller Portugal dras i rapporten slutsatsen att den demokratiska regimen har drabbats av ett bakslag på känsliga områden - rättsväsendets oberoende, avsaknad av korruption och likhet inför lagen - och att Portugal är det enda landet i Västeuropa som har minskat i tre utvärderingsparametrar.

I Östeuropa finns det länder - som Ungern, Polen och Slovenien - som har fallit i fyra parametrar, men i väst var den portugisiska regimen sämst jämfört med 2019 års rapport.

Trots detta mäter sig Portugal positivt i flera parametrar för att mäta demokratins tillstånd, jämfört med genomsnittet i gruppen av västeuropeiska länder - där Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz eller Storbritannien ingår - och ligger till och med över genomsnittet i gruppen av länder i Sydeuropa - där landet ligger tillsammans med Cypern, Grekland, Italien, Spanien och Turkiet.

När det gäller parametrarna för regeringsrepresentation är Portugals resultat 0,87, jämfört med 0,84 för Västeuropa och 0,80 för Sydeuropa, när det gäller valövervakningen är Portugals resultat 0,92, jämfört med 0,90 för Västeuropa och 0,84 för Sydeuropa, när det gäller friheten för politiska partier är Portugals resultat 0,79, jämfört med 0,76 för Västeuropa och 0,75 för Sydeuropa, och när det gäller medborgerliga friheter är Portugals resultat 0,89, jämfört med 0,87 för Västeuropa och 0,75 för Sydeuropa.

Svagheter

Svagheterna i den portugisiska demokratiska regimen finns huvudsakligen på de områden där landet drabbats av ett bakslag jämfört med 2019.

När det gäller tillgång till rättslig prövning är Portugals poäng endast 0,71, mot 0,87 för Västeuropa och 0,74 för Sydeuropa, när det gäller rättsväsendets oberoende är Portugals poäng 0,74, mot 0,78 för Västeuropa och 0,64 för Sydeuropa, när det gäller avsaknad av korruption är Portugals poäng 0,66, mot 0,85 för Västeuropa och 0,62 för Sydeuropa, och när det gäller det civila samhällets deltagande är Portugals poäng 0,58, mot 0,81 för Västeuropa och 0,62 för Sydeuropa.

"Portugal ligger fortfarande i mellangruppen när det gäller demokratins kvalitet. Och det uppvisar till och med mycket positiva index på flera parametrar. Den största svagheten tycks ligga i tillämpningen av rättvisan och ansträngningarna för att bekämpa korruptionen", säger Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare för International IDEA.

När det gäller korruptionen anser Casas-Zamora att de mest oroande tecknen beror på att problemet har blivit mer synligt för allmänheten i Portugal.

"Såvitt vi kan se har det skett en rad rättsliga utredningar som har avslöjat allvarliga korruptionsproblem där domare och högt uppsatta politiska ledare är inblandade", avslutade Casas-Zamora.