Enligt en barometer från Observatoriet för kriser och alternativ har förstörelsen av sysselsättningen främst drabbat yngre och osäkra arbetstagare, som ännu inte har lyckats återhämta sig från denna situation, eftersom de flesta av de arbetstillfällen som skapades var för arbetstagare över 45 år.

En analys från observatoriet vid centrumet för sociala studier (CES) vid universitetet i Coimbra, baserad på uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE), visade att under pandemin var jobbförstöringen differentierad efter kön, vilket påverkade 3,4 procent av de anställda männen och 3,8 procent av kvinnorna, och även efter ålder, eftersom den alienerade 18,6 procent av arbetstagarna upp till 24 år och 7 procent av arbetstagarna i åldrarna 25-34 år.

Observationsorganet anger i sin tur att jobbförstöringen påverkade mindre arbetstagare i åldern 35-44 år (4,5 procent) och personer i åldern 45-54 år (1,2 procent).

Sett till region fanns de flesta förstörda arbetstillfällen i Lissabons storstadsområde (32,9 procent), i centrum (28,9 procent), i norr (19,6 procent) och i Algarve (9,2 procent).

Enligt dokumentet fanns de flesta av de förstörda arbetstillfällena inom tjänstesektorn (76,6 procent av det totala antalet), särskilt inom handel (34,6 procent), logi och restauranger (23,5 procent) och offentlig förvaltning (9,9 procent).

Återupptagandet av sysselsättningen inleddes under andra kvartalet 2020, i och med att verksamheten successivt återupptogs efter den första allmänna avspärrningen som beslutades i mars för att begränsa pandemin.

"Som helhet, och om man jämför siffrorna för det första kvartalet 2020 med siffrorna för 2021, skapades netto 208 900 nya arbetstillfällen, dvs. en siffra som redan är högre än den som registrerades under det andra kvartalet 2019".

Till denna ökning bidrog lönearbete (72,7 procent av det totala antalet), särskilt tillsvidareanställningar (80 procent).

Ökningen av sysselsättningen från andra kvartalet 2020 skedde med en majoritet kvinnor (51 procent) och med äldre arbetstagare.

Cirka 89 procent av de skapade jobben motsvarade arbetstagare över 45 år, medan ungdomar upp till 24 år motsvarade 6,7 procent av de nya nettojobben och arbetstagare mellan 25 och 34 år 8,6 procent.

"De arbetstillfällen för unga människor upp till 34 år som förstördes av pandemin är alltså långt ifrån ersatta av återhämtningen", konstaterar forskarna.

Dessa två grupper förlorade 14 procent respektive 17,9 procent av sin sysselsättning och återhämtade sig fram till tredje kvartalet 2021 med 7 procent respektive 1,6 procent, "utan att dra stor nytta av sysselsättningsåterhämtningen".

Mer än hälften av sysselsättningsåterhämtningen (54 procent) skedde i stora företag.

Lissabons storstadsområde har inte kunnat återhämta de förlorade jobben helt och hållet, till skillnad från regionerna Centrum och Norr, som har sett sysselsättningen öka.

Bland de verksamheter som helt och hållet har återhämtat sina förlorade arbetstillfällen finns tillverkningsindustrin, transport och lagring samt finanssektorn.