"De senaste uppgifterna från ECDC visar att den totala förbrukningen av antibiotika för människor kommer att minska med mer än 15 % mellan 2019 och 2020. Detta har observerats i de flesta EU/EES-länder [Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet], främst inom primärvården och troligen som ett resultat av pandemin av covid-19", avslöjar EU-organet i ett uttalande.

ECDC motiverar att minskningen under de senaste två åren "har skett främst inom primärvården och kan vara ett resultat av en minskning av antalet konsultationer inom primärvården, antingen på grund av att man tvekar att söka vård för lindriga självbegränsande infektioner eller på grund av svårigheter att få en tid".

Denna situation resulterade i "färre antibiotikaförskrivningar för milda och självbegränsande infektioner och hade en mer påtaglig effekt i länder där överdriven och olämplig användning var vanlig före pandemin", tillägger EU-centret, som också talar om den "låga rapporterade förekomsten av luftvägsinfektioner som inte är relaterade till covid-19 i EU/EES år 2020" på grund av att man vidtagit åtgärder som fysiskt avstånd, instängdhet, andningsetikett, användning av ansiktsmasker och handhygien.

Men trots denna kraftiga minskning av antibiotikaförbrukningen är nivåerna av antimikrobiell resistens (ADR) "fortfarande höga för flera viktiga kombinationer av bakteriearter och antimikrobiella grupper, med de högsta procentsatserna i allmänhet rapporterade av syd- och östeuropeiska länder", varnar ECDC.

Antibiotikaresistens äventyrar effektiviteten i förebyggande och behandling av ett ökande antal infektioner orsakade av virus, bakterier, svampar och parasiter.

Enligt uppgifter från ECDC inträffar varje år mer än 670 000 infektioner i EU/EES på grund av bakteriell resistens mot antibiotika och cirka 33 000 människor dör som en direkt följd av dessa infektioner.

AMR:s betydelse för hälsan är jämförbar med influensa, tuberkulos och hiv/aids tillsammans, konstaterar EU-organet.

ECDC:s direktör Andrea Ammon påpekar att "covid-19 har varit allas fokus sedan början av 2020 och med goda skäl".

"Men trots den pågående pandemin har vi inte råd att försumma andra viktiga globala folkhälsofrågor, såsom AMR", framhåller tjänstemannen.

Andrea Ammon konstaterar att "ytterligare analyser behövs för att bättre förstå orsakerna till denna minskning [av antibiotikaförbrukningen] och om den kommer att ha en inverkan på antimikrobiell resistens", men talar om "goda nyheter".

ECDC-chefen uppmanar därför de europeiska hälsomyndigheterna att använda antibiotika "med försiktighet" och att engagera sig i "god praxis för att förebygga och kontrollera infektioner", med tanke på den "allvarliga utmaning" som antimikrobiell resistens utgör.

I EU/EES som helhet säger ECDC i rapporten att "de flesta länder rapporterade en betydande minskning mellan 2019 och 2020" av antibiotikaförbrukningen både i samhället och inom sjukhussektorn, "även om minskningarna generellt sett var större i samhället än inom sjukhussektorn".

Portugal och sex andra länder (Estland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland och Malta) rapporterade omedelbart "en minskning i samhället, men en ökning i sjukhussektorn", konstaterar EU-organet.