Det offentliga samrådet om den preliminära miljöbedömningsrapporten för prospekterings- och undersökningsprogrammet avslutas i dag i de åtta potentiella litiumområden som ska genomgå ett offentligt anbudsförfarande för tilldelning av prospekterings- och undersökningsrättigheter.

På portalen "participa.pt" anmäldes 1 168 deltagare till detta offentliga samråd, som inleddes den 28 september.

Zero deltog i förfarandet och välkomnade regeringens initiativ "att främja en strategisk miljöbedömning som gör det möjligt att identifiera och karakterisera territoriella begränsningar för en eventuell exploatering av mineraltillgångar, t.ex. litium, en resurs som mot bakgrund av övergångsklimatet skulle kunna spela en viktig roll i dagsläget".

Zero ansåg dock att "miljöbedömningen borde ha gått längre, nämligen när det gäller sambandet mellan prospektering och forskning och efterföljande utvinning", och hävdade att det skulle "kräva att åtminstone en uppsättning riktlinjer för framtiden presenteras".

I ett uttalande säger Zero att "exploatering kräver godkännande av ett förfarande för miljökonsekvensbedömning och en gruvplan, men villkorade positiva beslut är obegripligt nog en vanlig praxis hos miljömyndigheterna, som alltid är mer intresserade av att förena och mildra alla identifierade effekter än att skydda allmänhetens intresse".

"Det är i detta sammanhang av tillåtlighet som mycket allmänna överväganden görs om konsekvenserna för den biologiska mångfalden, med presentation av siffror om arter som är viktiga för bevarandet och angivande av överlappning av polygonerna med gränserna för Natura 2000-nätverket", betonade de.

Zero sade också att bedömningen "glömmer en rad befintliga och viktiga strategier i territoriella termer, såsom turismstrategin 2027, enligt vilken det finns pågående investeringar som kan komma i konflikt med denna 'nationella plan' för gruvprospektering".

Föreningen krävde, i händelse av att regeringen går vidare med ett internationellt anbudsförfarande för tilldelning av prospekterings- och forskningsrättigheter, "specifikationer" som garanterar hållbarheten i interventionsområdena, vilket begränsar förekomsten av prospekterings- och forskningssituationer med oacceptabla resultat, som de som inträffade i Covas do Barroso (Boticas)".

Zero anser att den offentliga politiken "inte kan och bör ha en kortsiktig vision som enbart bygger på slöseri med de geologiska resurserna", utan att den bör "närma sig en vision om respekt för hållbarheten och för territoriet på lång sikt".