För närvarande fastställs det i lagen att personer som hamnar i insolvens är begränsade i sitt ekonomiska liv under fem år, en period som nu reducerats till tre år, varefter perioden med överlåtelse av disponibel inkomst upphör och de befrias från de återstående skulderna.

"Om gäldenären är en privatperson kan de beviljas befrielse från fordringar på insolvens som inte betalas fullt ut under insolvensprocessen eller under de tre åren efter att den avslutats", står det i lagen som publicerats i Diário da República.

Utöver denna förkortning av perioden föreskrivs också möjligheten att beslagta eller sälja tillgångar i slutet av likvidationen av gäldenärens tillgångar och efter det att insolvensförfarandet avslutats, i syfte att leverera värdet av tillgångarna till borgenärerna.