Portugal intar den sista platsen i rankingen av finansiell kunskap bland de 19 länderna i euroområdet år 2020, enligt en grafisk bild i artikeln "ECB:s kommunikation med allmänheten", som publicerats av Europeiska centralbanken (ECB).

Enligt diagrammet, med uppgifter från 2020, ligger tyskarna, holländarna och finländarna i toppen av rankingen och i botten ligger portugiserna, cyprioterna och italienarna.

Grafen visar nivån på allmänhetens finansiella kunskaper i vart och ett av de 19 länderna i euroområdet. 25 % av portugiserna, 35 % av cyprioterna och nästan 40 % av italienarna svarade korrekt på minst tre av de fem frågorna, jämfört med 65 % av tyskarna och nederländarna. Frågorna gällde ämnen som riskspridning, inflation, aritmetik och sammansatt ränta.

ECB:s ekonomer säger att centralbankens kommunikation traditionellt sett främst har riktats till specialister, t.ex. finansmarknadsdeltagare, men att de på senare tid har gjort större ansträngningar för att nå en bredare publik som inte är specialister. De definierar allmänheten som den icke specialiserade allmänheten och representativa yrkesorganisationer som företagssammanslutningar, fackföreningar, politiska grupper osv.

Allmänhetens intresse för ECB-relaterade ämnen varierar också mycket från land till land, även om det huvudsakliga intresset är penningpolitiken. I Italien och Spanien är intresset för banktillsynsfrågor mycket större än i länder som Tyskland och Nederländerna. Och diskussionen om ECB:s mandat och ansvar är vanligare i Tyskland och Frankrike än i andra länder.

Tv (81 %) är den viktigaste kanalen genom vilken allmänheten får nyheter om ECB, följt av den skrivna pressen, internetpressen, radio och information som kommer via människors sociala kretsar, enligt uppgifter från en undersökning av Knowledge & Attitudes (K&A) i maj 2021. Men få människor får nyheter om ECB via sociala medier.

Den populäraste sociala mediekanalen är Facebook (14 %), följt av Twitter och LinkedIn. ECB:s ekonomer betonar att ECB:s kommunikation är mer komplex än andra centralbankers eftersom den måste kommunicera på många språk. ECB kommunicerar på 24 språk till 340 miljoner medborgare i 19 länder och måste ta hänsyn till de olika nivåerna av finansiell kunskap mellan euroländerna.

ECB anser att läsbarheten i ECB:s nya "penningpolitiska uttalande" har förbättrats avsevärt jämfört med det tidigare "preliminära uttalandet" och att infografiken till det penningpolitiska uttalandet introducerar en mer lättillgänglig kommunikationsnivå som gör att ECB bättre kan nå ut till samhällsmedborgarna i allmänhet.