Dessa slutsatser kommer från en studie av forskare från den medicinska fakulteten vid universitetet i Porto (FMUP) och CINTESIS - Center for Research in Health Technologies and Services (Centrum för forskning om hälsoteknik och hälsotjänster).

Teamet, som samordnades av Carlos Martins (FMUP/CINTESIS), undersökte 599 portugiser i åldern 20-99 år (genomsnitt 51,9 år) i ett representativt urval av den nationella befolkningen.

Målet var att förstå i vilken utsträckning portugiserna vill vara delaktiga i det medicinska beslutsfattandet.

Resultaten överraskade forskarna på grund av den lilla andel portugiser som inför olika typer av kliniska situationer anser att beslutet bör delas mellan läkare och patient.

"Den stora majoriteten av patienterna föredrar att läkaren tar kontroll över problemlösning och beslutsfattande, oavsett om det gäller livskvalitet eller vid livshotande sjukdomar eller kliniska situationer. Portugisiska patienter föredrar en passiv roll och vill att läkaren ska bestämma", säger författarna.

När det gäller livshotande kliniska situationer anser 66,1 % av de portugisiska respondenterna att läkaren bör fatta besluten och att patienterna har en passiv roll.

I en situation med en icke livshotande sjukdom anser 64,4 % att beslutet bör fattas av läkaren, och i en situation som rör livskvalitet anser 55,4 % av portugiserna att beslutet också bör fattas av läkaren.

Forskarna fann också att det var mer accepterat att ta en aktiv roll och dela besluten med läkaren bland yngre, mer välutbildade och anställda personer.

Enligt Carlos Martins är detta ett tecken på en utveckling "i det sätt på vilket beslut fattas under läkarkonsultationer". Pedagogiskt och vetenskapligt sett har vi i allt högre grad satsat på en patientcentrerad konsultation som bygger på en modell för delat medicinskt beslutsfattande, i stället för den paternalistiska konsultationsmodellen där beslutsmakten helt och hållet ligger hos läkaren".

Författarna anser att studien ytterligare förstärker vikten av att "utbilda läkare för att på ett adekvat sätt involvera patienterna i beslutsfattandet på ett gemensamt sätt".

"Det delade medicinska beslutet är inte bara en enkel handling där läkaren på ett empatiskt sätt delar sitt beslut med patienten. Det innebär att patienten måste utbildas så att han kan uppfatta fördelarna och riskerna med behandling A och även med behandling B, så att han tillsammans kan besluta om det terapeutiska alternativet".