I en rapport med en epidemiologisk uppdatering från och med den 20 januari konstaterar Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) att Omicron "har identifierats i alla länder" i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med en "uppskattad prevalens på 69,4 procent", vilket är en ökning med 20 procent från föregående vecka.

"Genom studier som utförts i olika miljöer har man funnit att risken för sjukhusvistelse är lägre för Omicron än för Delta-varianten. Tidigare immunitet mot naturlig infektion, vaccination inklusive boosterdoser och förbättrade behandlingsmöjligheter bidrar dock till mindre allvarliga utfall, vilket gör det svårt att uppskatta den inneboende risken för allvarlig infektion", kontextualiserar EU-organet.

Trots detta har man i de flesta studier funnit en riskminskning på 50-60 procent", anger ECDC.

Uppgifter som det europeiska centret har avancerat visar att av de totalt 155 150 fall av Omicron-varianten som rapporterades mellan den 20 december 2021 och den 9 januari 2022 ledde 1,14 procent av dessa till sjukhusvistelser, 0,16 procent krävde andningsstöd på intensivvårdsavdelningar och 0,06 procent avled.

Under denna period rapporterades 570 fall av denna stam i Portugal till ECDC, enligt rapporten.

"Tidiga studier tyder på att nuvarande vacciner kan vara mindre effektiva mot Omicron-infektioner, även om de fortfarande ger skydd mot sjukhusvistelse och allvarlig sjukdom. Med tanke på spridningens exponentiella tillväxtfördel och det stora antalet fall kan eventuella fördelar med lägre observerad allvarlighetsgrad uppvägas av det stora antalet allvarliga utfall med tiden", varnar ECDC.

Det europeiska organet talar därför om en övergripande nivå av mycket hög risk för folkhälsan i samband med uppkomsten och spridningen av Omicron.

"Medlemsstaterna bör snarast utvärdera sina acceptabla nivåer av kvarstående risker, hälsosystemens nuvarande kapacitet och tillgängliga riskhanteringsalternativ, t.ex. genom att vidta beredskapsåtgärder", tillägger ECDC.

Ställningstagandet kommer vid en tidpunkt då det återigen förekommer många fall av infektion med SARS-CoV-2 coronaviruset, vilket ännu inte har lett till några höga nivåer av sjukhusvistelser eller dödsfall.

Det höga antalet fall, som når rekordhöga nivåer, beror på att Omicron-varianten av SARS-CoV-2 är mycket smittsam.

ECDC, som beskriver nya fall av Omicron-infektion, anger att genomsnittsåldern är 20-33 år och att överföringen huvudsakligen sker lokalt, med endast 7 procent av fallen importerade eller reserelaterade.