I ett uttalande sade DGRM att det genom en resolution från ministerrådet den 27 januari fick tillstånd att "ingå avtal om flerårigt underhållsarbete för treårsperioden 2022-2024" i dessa fiskehamnar i den centrala regionen, till ett värde av fyra miljoner euro.

"I detta tillstånd ingår hamnarna i Nazaré, São Martinho do Porto, Peniche och Ericeira, som kommer att få se den nationella muddringsplanen tillämpas korrekt för att upprätthålla servicekvoterna i de olika hamnarna och goda förhållanden för sjösäkerheten", förklarade DGRM.

Sammanlagt 4 052 900 euro (plus moms) förväntas betalas ut årligen: 1 451 300 euro år 2022, 1 382 450 euro år 2023 och 1 219 150 euro år 2024.

Enligt DGRM kommer det fleråriga kontraktet för underhållsmuddring att göra det möjligt för DGRM att "effektivisera förvaltningen av muddringsarbetet i tillfartskanaler och inom hamninfrastrukturer".

Syftet är att "säkerställa navigerbarhet och sjöfartsmanövrer i de berörda hamnarna, alltid med bästa möjliga säkerhetsförhållanden för fartyg och besättningar", tillade man.

DGRM förklarade att "de muddrade sedimenten alltid kommer att flyttas i samarbete med den portugisiska miljöbyrån för att mata de intilliggande stränderna och motverka kusterosion".

I ministerrådets resolution står det att, "underhållsmuddring för att säkerställa navigerbarheten i fiskehamnar och fritidsbåtshamnar är av yttersta vikt, med tanke på det särskilda behovet av att säkerställa bästa möjliga villkor för tillträde till dessa hamnar, för att skydda fartygens och besättningarnas säkerhet och för sjöfarten i allmänhet".

"Behovet av en effektiv förvaltning av muddringen i dessa områden gör att det är brådskande att ingå fleråriga avtal, så att muddringsarbetet kan utföras under de mest gynnsamma perioderna eller närhelst det finns en situation med igenslamning som försvårar tillträdet till en viss hamn, med risk för fartygens och deras besättningars säkerhet", motiverade han.

I mars hade ministerrådet i en annan resolution godkänt utgifter för kontraktsarbeten för underhållsmuddring av fiskehamnar i norr för treårsperioden 2021-2023, upp till ett totalbelopp på 4 159 348 euro (plus moms).