Detta är slutsatsen från Europeiska revisionsrätten, som hävdar att "energibeskattning kan bidra till att bekämpa klimatförändringen, men de nuvarande skattenivåerna återspeglar inte graden av föroreningar i EU".

När det gäller uttryckliga skatter på koldioxid är Portugal det sjunde land i EU som tar ut mest, 23,8 euro per ton koldioxid, vilket enligt revisionsrättens rapport täcker 29 procent av växthusgaserna inom transport- och uppvärmningssektorerna.

"Det finns länder som ligger långt under värdet i Portugal, till exempel Polen, som tar ut 0,10 euro per ton koldioxid, men det finns också andra som ligger mycket högre, till exempel Sverige, som tar ut mer än 100 euro per ton koldioxid", säger Viorel Ştefan, TCE-ledamot med ansvar för dokumentet.

Det handlar om koldioxidskatten, som gäller sedan 2015 i Portugal (inom ramen för skatten på olje- och energiprodukter) och som skapades för att möjliggöra en avkolning av ekonomin och stimulera användningen av mindre förorenande energikällor.

På EU-nivå har tillämpningen av koldioxidskatter ökat och för närvarande finns det 14 medlemsstater som direkt fastställer priser för koldioxidutsläpp, medan det 2008 bara fanns sju.

Trots detta är "beskattningsnivåerna i EU:s medlemsstater för energianvändning, exklusive bränslen för vägtransporter, lägre än 30 euro per ton koldioxid", konstaterar revisionsrätten.

I en nyligen genomförd jämförande bedömning av nationella koldioxidpriser i förhållande till olika nivåer av miljökostnader drog Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) slutsatsen att ett pris på 30 euro per ton koldioxid är "historiskt lågt".

OECD anser att ett värde på 60 euro per ton koldioxid redan möjliggör en "långsam avkolning" och att ett värde på 120 euro per ton koldioxid är "mer förenligt med de senaste uppskattningarna av de globala sociala kostnaderna för koldioxid".

I uttalanden till Lusa framhåller Viorel Ştefan att "ett positivt faktum är att Portugal har högre subventioner för förnybar energi än för fossila bränslen".

Trots detta är detta inte scenariot i hela EU, eftersom 15 medlemsstater enligt revisionsrätten ger mer stöd (t.ex. finansiering eller skattebefrielse) till fossila bränslen än till förnybara energikällor, vilket försvårar den gröna övergången.