I ett uttalande förklarar det parti som leds av André Ventura att utredningen kommer att syfta till att "utreda de datorattacker som ytterst relevanta institutioner ur politisk, ekonomisk, strategisk och social synvinkel har drabbats av i Portugal under de senaste veckorna".

"De på varandra följande försöken till datorattacker mot kommunikationsföretag, media, regeringen och möjligen även parlamentet avslöjar två dimensioner som inte kan ignoreras: dels att stater eller utländska grupper kan ha deltagit i dessa attacker och att dessa handlingar kan ha ett geostrategiskt intresse, dels att den portugisiska staten och dess olika myndigheter uppenbarligen är oförberedda på att hantera fenomenet med massiva cyberattacker", hävdar partiet.

Chega anser att det är "grundläggande att båda dimensionerna undersöks intensivt" och motiverar att "undersökningskommissionerna måste utreda frågor av offentlig betydelse och med institutionell inverkan, liksom varianter där statens ansvar kan och bör fastställas".

"Detta är oundvikligen ett av dessa områden. Chega kommer därför att under de första veckorna av parlamentets verksamhet föreslå att en parlamentarisk undersökningskommission tillsätts för att utreda de datorattacker som olika institutioner i Portugal drabbats av under de senaste veckorna, samt den portugisiska statens ansvar i avsaknad av förberedelser för att reagera, förebygga och förhindra dem", avslutar uttalandet.