Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån kommer nästan två tredjedelar av alla fall där tröskelvärdena för luftkvalitet överskreds under perioden 2014-2020, att ha samband med tung trafik i städerna och i närheten av huvudvägarna och vara kopplade till kväveoxid.

Sex länder, däribland Portugal, rapporterade att vägtrafiken var den enda källan till gränsvärdesöverskridanden. De övriga länder som nämndes var Österrike, Danmark, Finland, Nederländerna och Förenade kungariket (som fortfarande var en del av Europeiska unionen).

Förutom vägtrafiken var den andra källan som gav upphov till överträdelser hushållsuppvärmning, i detta fall huvudsakligen utsläpp av partiklar och i bland annat länder som Kroatien, Italien, Polen och Slovenien.

De offentliggjorda uppgifterna avser Europeiska miljöbyråns (EEA) utvärdering av ländernas luftkvalitetsplaner.

Enligt EEA:s rapport "Air Quality in Europe 2021" orsakade exponering för luftföroreningar en betydande mängd förtida dödsfall och sjukdomar i de 27 EU-medlemsstaterna under 2019, varav 307 000 förtida dödsfall tillskrivs fina partiklar och 40 400 till kvävedioxid.

Europeiska kommissionen har satt upp ett mål om att minska antalet förtida dödsfall orsakade av fina partiklar med 55 procent fram till 2030 jämfört med 2005 års nivåer. Kommissionen håller också på att se över riktlinjerna för luftkvalitet för att anpassa dem till organisationens nya riktlinjer.