"År 2021 nämner 26,6 % av befolkningen i åldern 16 år eller äldre den negativa effekten av covid-19-pandemin på den psykiska hälsan", skriver det nationella statistikinstitutet (INE) i publikationen "Inkomst och levnadsvillkor 2021 - Hälsans tillstånd".

Enligt uppgifterna lyftes denna situation fram av fler kvinnor (30,2 %) än män (22,4 %) och i mycket liknande proportioner i befolkningen under 65 år (26,8 %) och i den äldre befolkningen ( 25,9 %).

"Sett till utbildningsnivå, även om det inte fanns några särskilt stora skillnader, uppvisade befolkningen med högre utbildning en andel på 27,8 %, vilket är högre än det nationella genomsnittet, och befolkningen utan fullständig utbildningsnivå en andel på 25,4 %", hänvisar INE.

När det gäller arbetsvillkor kan man konstatera att det är i den arbetslösa befolkningen som denna indikator nådde det högsta värdet (33,7 %), 7,1 procentenheter (p.p.) över genomsnittet.

Undersökningsresultaten visar också att andelen personer i åldern 16 år eller äldre som riskerar att drabbas av fattigdom och som uppgav att de hade drabbats av pandemikrisens negativa effekter på den psykiska hälsan var 3 p.p. högre än den andel som erhölls för befolkningen i allmänhet i samma ålder.

Undersökningen om familjers levnadsförhållanden och inkomster har genomförts i Portugal sedan 2004. Fram till 2020 genomfördes den inom ramen för särskild gemenskapslagstiftning som fastställde ett harmoniserat gemenskapssystem för framställning av statistik om fattigdom, försummelse och social utestängning.

Från och med 2021 genomförs undersökningen i enlighet med särskilda EU-förordningar från Europaparlamentet och rådet.