Enligt uppgifter från INE:s publikation "Income and Living Conditions State of Health 2021" (Inkomst och levnadsvillkor - hälsotillstånd 2021) gjorde 50,2 % av befolkningen denna positiva självbedömning av hälsotillståndet, vilket är 1,1 procentenheter (pp) mindre än föregående år (51,3 %).

"Denna minskning uppvägdes helt av ökningen av andelen av befolkningen som bedömde sitt hälsotillstånd som rimligt, från 35,5 % år 2020 till 36,6 % år 2021", understryker de.

Trots att den positiva bedömningen av hälsotillståndet hade minskat hos båda könen fortsatte den att vara vanligare hos män (54,2 % år 2021 och 55,7 % år 2020) än hos kvinnor (46,6 % år 2021 och 47,4 % år 2020), med en skillnad på nästan 8 pp.

Enligt INE hade personer med fullständig sekundär- eller postsekundärutbildning (66,2 %) och högre utbildning (74,1 %) de högsta andelarna positiva bedömningar av sitt hälsotillstånd förra året.

Resultaten av INE:s undersökning visar också att förekomsten av kroniska sjukdomar eller långvariga hälsoproblem påverkade 43,9 % av befolkningen bosatt i Portugal i åldern 16 år eller äldre, 0,7 pp mer än 2020 och 2,7 pp mer. pp än 2019, vilket nådde det högsta värdet sedan 2016.

"År 2021, liksom tidigare år, fortsatte denna situation att drabba fler kvinnor (47 %) än män (40,4 %), och särskilt äldre (71,4 %), i en andel som motsvarar 2,1 gånger den för personer under 65 år (34,1 %)", säger INE.

Förekomsten av kroniska sjukdomar eller långvariga hälsoproblem berörde 80,1 % av befolkningen utan någon utbildningsnivå, en andel som är mycket högre än för personer med grundutbildning (53,3 %) och nästan tre gånger så hög som för personer med gymnasieutbildning eller högre utbildning (båda med cirka 31 %).

Denna situation drabbar i högre grad den pensionerade befolkningen (71,1 %) jämfört med den sysselsatta (30,9 %) eller arbetslösa (40,6 %).

År 2021 rapporterade 34,9 % av befolkningen i åldern 16 år eller äldre att de hade någon begränsning i utförandet av aktiviteter på grund av hälsoproblem och av dessa rapporterade 9,6 % en allvarlig grad av begränsning, säger INE och konstaterar att det är det högsta värdet sedan 2016.