Enligt projektet "Gender Pay Gap-E" uppgick skillnaden i grundlön till 14,1 % under 2019, det senaste året med tillgängliga statistiska uppgifter, medan skillnaden ökar till 17,2 % om man tar hänsyn till grundlönen plus regelbundna bonusar och tillägg för övertid.

"Detta resultat är inte orelaterat till den progressiva ökningen av den nationella minimilönen, eftersom denna främst intjänas av kvinnor", står det i rapporten.

Utbildningsnivån för sysselsatta kvinnor är högre än för sysselsatta män, men kvinnor är överrepresenterade inom branscher av ekonomisk verksamhet och inom mindre värderade och avlönade yrken, medan situationen är den motsatta i toppositioner i ledningen.

Om denna "horisontella könssegregering" avskaffades skulle löneskillnaderna minska med 35 procent, enligt slutsatserna i den undersökning som samordnats av ISEG, i samarbete med Center for Mathematics Applied to Economic Decision Forecasting och Center for Studies for Social Intervention, och som utarbetats för att uppskatta de sociala och ekonomiska fördelarna med lika löner för kvinnor och män.

När lönen för män och kvinnor med liknande egenskaper när det gäller humankapital, faktorer som ålder, utbildning eller tjänstgöringstid utvärderas, är skillnaden större än när dessa faktorer inte beräknas, särskilt när det gäller heltidsarbetande.

I studien betonas att kvinnors överutbildning i förhållande till anställda män bidrar till att minska denna skillnad med nästan 20 procent.

"Om sysselsättningen av kvinnor och män var jämnt fördelad mellan olika branscher, yrken och kvalifikationsnivåer skulle löneskillnaden minska med 42 %", understryker dokumentet.