Anacom genomförde 22 inspektioner i 13 postdistributionscentraler (CDP) och upptäckte "brister i postdistributionen" i vissa av dem, meddelade tillsynsmyndigheten.

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) genomförde mellan juli 2021 och januari 2022 "22 inspektioner i 13 postutlämningscentraler" för CTT, "för att kontrollera att postutdelningen i dessa centraler är regelbunden".

Enligt tillsynsmyndigheten inspekterades alla centrumen i Chaves, Funchal, Loulé, Lousada, Machico, Ovar, Ponta do Sol, Ponte da Barca, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Ribeira Grande, Rio Maior och Santarém.

"Vid de åtgärder som genomfördes konstaterades att det finns brister i den postutdelning som tillhandahålls av vissa postdistributionscentraler (CDP), nämligen när det gäller tidsfrister för ruttning, regelbundenhet och tillförlitlighet i tjänsterna, vilket är till nackdel för intressena hos användarna av posttjänster som omfattas av postdistributionen vid dessa centraler", påpekar Anacom.

Betydande förseningar

Det handlar om "betydande förseningar i eftersändningen av prioriterad post och vanlig post samt avsaknad av postutdelning på vissa linjer under vissa dagar, situationer som varar under ganska långa perioder".

I synnerhet "lyfts CDP:erna i Loulé, Póvoa de Varzim och Santarém fram, där det konstaterades att det under en lång tidsperiod förekom en andel på långt över 5 % av alla försändelser.5 % av de dagliga prioriterade försändelserna inte nådde sin destination förrän en dag efter att ha kommit in i CTT:s postnät, vilket inte stämmer överens med de värden som fastställts för de indikatorer för tjänstekvalitet som rör ruttenheten för prioriterade försändelser och rekommenderade försändelser och som mäts årligen".

När det gäller CDP i Rio Maior och Santarém, tillägger Anacom att "det konstaterades att en betydande del av den vanliga post som dagligen kommer in i dessa centrum under den analyserade distributionsperioden inte levererades till mottagaren förrän tre arbetsdagar efter avsändandet".

Anacom framhåller också de situationer som upptäcktes i de centrala distributionscentren i Funchal, Loulé, Ovar, Póvoa de Varzim och Santarém, "där man slumpmässigt valde ut en uppsättning postförsändelser av prioriterad post, reguljär post eller både och, och det konstaterades att en mycket stor del av försändelserna inte nådde fram till sin bestämmelseort inom de tidsfrister som fastställts i rutinmönstret för respektive typ av trafik".

Tillsynsmyndigheten anser att dessa situationer "bidrar negativt till att uppfylla de parametrar för tjänstekvalitet och de resultatmål som Anacom har fastställt för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster".

Korrigera bristerna snarast

Det är därför viktigt att "åtgärda de brister som konstaterats så snabbt som möjligt, så att förseningar i distributionen av post som dagligen anländer till varje distributionscentral som är föremål för inspektion upphör, särskilt när det gäller posttjänster med prioriterad rutt, och så att de olägenheter och svårigheter som drabbar de befolkningar som utnyttjar dessa tjänster undanröjs".

Tillsynsmyndigheten underrättade CTT om resultaten av de genomförda inspektionerna och "krävde att företaget skulle tillhandahålla information om de åtgärder som genomförts under tiden eller som företaget avser att genomföra för att rätta till situationen och om tidsplanen för dessa åtgärder".

CTT meddelade Anacom att företaget "avser att främja åtgärder som kommer att förbättra de tjänster som tillhandahålls i de områden som omfattas av CDP:erna".