Uppgifter om prover som samlas in i avloppsvatten ingår i studien "Wastewater analysis and drugs" - som genomförts i 75 städer i 25 länder, med uppgifter från Lissabon, Almada och Porto i Portugal - som avser 2021 och som publiceras av den europeiska gruppen SCORE i samarbete med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN).

Ökar

Enligt de uppgifter som ECNN har lämnat till byrån Lusa visar resultaten för 2021 på en övergripande ökning av upptäckterna av fyra av de fem studerade drogerna (cannabis, kokain, amfetamin, metamfetamin och MDMA, med MDMA som den enda substansen som minskade) i de flesta av de undersökta städerna.

De viktigaste slutsatserna av denna studie, som genomfördes mellan mars och maj 2021, mitt under de restriktioner som följde av pandemin covid-19, visar att kokainresterna i avloppsvattnet fortsatte att vara högre i städer i västra och södra Europa (särskilt i Belgien, Nederländerna och Spanien), men att spåren också hittades i de flesta städer i Östeuropa, där vissa ökningar kunde observeras.

"Globalt sett noterade mer än hälften av städerna 2021 en ökning av kokainrester jämfört med uppgifterna för 2020 (32 av 58 städer med uppgifter för båda åren)", säger ECNN och påminner om att ett annat nyligen genomfört europeiskt projekt om avloppsvatten (EUSEME) upptäckte rester av crackkokain i alla 13 europeiska städer som deltog, med de högsta halterna i Amsterdam (Nederländerna) och Antwerpen (Belgien).

Metamfetamin

Metamfetamin, en drog som "traditionellt sett är koncentrerad till Tjeckien och Slovakien", förekommer nu i Belgien, Cypern, östra Tyskland, Spanien, Turkiet och flera nordeuropeiska länder (Danmark, Litauen, Finland och Norge).

Halten av amfetaminrester varierade mellan städerna, med de högsta halterna rapporterade i städer i norra och östra Europa (Sverige, Belgien, Nederländerna och Finland) och mycket lägre halter i städer i södra Europa, även om mer än hälften (28 av 55) av städerna med uppgifter för 2021 och 2020 rapporterade en ökning av det avfall som hittades.

MDMA nedåt

MDMA var den "enda drogen" där resthalterna minskade i de flesta undersökta städer.

Studien motiverar denna trend, där nästan två tredjedelar av städerna med uppgifter för 2021 och 2020 (38 av 58) rapporterade en minskning av lasterna 2021, "möjligen på grund av att nattklubbar stängdes under covid-19-pandemin, där denna drog ofta konsumeras".

De högsta MDMA-resterna hittades i städer i Belgien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Norge.

Enligt ECNN visar studien på skillnader mellan städer i samma land, vilket delvis kan förklaras av deras olika sociala och demografiska egenskaper (åldersfördelning, universitet, nattliv, bland annat).

"I de flesta länder med flera studieplatser var de resthalter som hittades högre i storstäder än i mindre städer för tre av stimulanserna. Inga sådana skillnader hittades för amfetamin och cannabis. Sjutton av de länder som deltog i datainsamlingen 2021 hade två eller flera studieplatser", förklaras det i rapporten.

Fluktuationer per vecka

När det gäller konsumtion fann man i analysen av avloppsvatten fluktuationer i veckomönster för narkotikaanvändning, där mer än tre fjärdedelar av städerna rapporterade högre nivåer av rester av typiska rekreationsdroger, kokain och MDMA, på helgerna ( från fredag till måndag) än under veckan, trots att en stor del av nattekonomin stängdes ner i Europa år 2021.

Däremot var rester av de tre andra drogerna mer jämnt fördelade under veckan.

Från Barcelona (Spanien) till Limassol (Cypern) och från Oslo (Norge) till Porto (Portugal) har man i studien analyserat dagliga prover av avloppsvatten i de områden som berörs av avloppsreningsverk under perioder på en vecka, mellan mars och maj 2021.

Avloppsvatten från cirka 45 miljoner människor analyserades med avseende på spår av fyra olagliga stimulerande droger (kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA/ecstasy) samt cannabis.

SCORE-gruppen har genomfört årliga kampanjer för övervakning av avloppsvatten sedan 2011, då 19 städer deltog i totalt 10 länder.

Utbredd användning

ECNN:s direktör Alexis Goosdeel säger, citerad i ett uttalande, att resultaten av denna studie "gör att vi kan få en värdefull bild av narkotikaanvändningen i 75 städer, vilket ger viktig information om framväxande trender", och konstaterar att "resultaten visar en ökning och spridning av de flesta av de studerade ämnena, vilket återspeglar ett problem med konsumtion av droger som samtidigt är utbrett och komplext".

"Under det senaste decenniet har analys av avloppsvatten utvecklats från en experimentell teknik till ett konsoliderat verktyg för övervakning av olaglig narkotikaanvändning i Europa. Denna studie utforskar potentialen för framtida forskning om avloppsvatten, från identifiering av nya psykoaktiva substanser till utvärdering av insatser som syftar till folkhälsoprogram och förstärkning av beredskap och insatser", avslutar Aléxis Goosdeel.