"Spektrumet av de vanligaste symtomen vid post-covid-19-tillstånd omfattar trötthet, dyspné (andfåddhet), lukt- och smakförändringar, depression och ångest samt kognitiv dysfunktion", står det i standarden som undertecknats av hälsovårdsdirektör Graça Freitas.

Tillståndet efter COVID-19, även känt som "long covid", definieras av det spektrum av symtom som uppträder hos personer med sannolik eller bekräftad infektion med SARS-CoV-2-coronaviruset, vanligen tre månader efter det att den akuta infektionsfasen har inletts och som varar i minst två månader.

"Symtomen kan utvecklas under eller efter akut SARS-CoV-2-infektion, har en inverkan på den drabbade personens livskvalitet och förklaras inte av en alternativ diagnos", står det i standarden.

Allvarliga konsekvenser

Långvarig covid har potentiellt allvarliga funktionella återverkningar, som stör de drabbade personernas livskvalitet och arbetsförmåga, med uppenbara socioekonomiska konsekvenser, tillägger också DGS, som anser att "persistens av symtom efter fyra veckor har varit understuderat inom primärvården, som är den plats där de flesta SARS-CoV-2-infektioner följs upp".

Enligt de nu offentliggjorda reglerna ska sambandsteamen mellan primärvården och sjukhusvården "optimera samordningen mellan de olika vårdnivåerna".

"På sjukhusnivå bör institutionerna främja multidisciplinärt och multispecialiserat arbete, genom en krets som möjliggör en adekvat artikulation med primärvården, inom ramen för hanteringen av tillståndet efter Covid-19 och ur ett perspektiv av kontinuitet i vården" , hänvisar DGS.

Tidigt erkännande

Huvudsyftet med det tillvägagångssätt som föreskrivs i standarden för "lång covid" är tidig upptäckt av symtom och tecken som kan tyda på "allvarliga och livshotande komplikationer och symtomatisk och funktionell återhämtning" hos den drabbade personen.

Nyligen varnade Världshälsoorganisationen (WHO) för att mellan 10 och 20 procent av personer med covid-19 lider av symtom efter att ha återhämtat sig från infektionens akuta fas, ett "oförutsägbart och försvagande" tillstånd som även påverkar den psykiska hälsan.