EU-domstolen fastställer att Portugal måste verkställa dagens dom så snabbt som möjligt, annars kommer böter att utdömas.

Domen avser avsaknaden av anmälan av strategiska bullerkartor för fem huvudvägar (av totalt mer än 500), för 236 huvudvägar (av totalt 555) och avsaknaden av handlingsplaner för de 55 viktigaste järnvägslinjerna.

Det handlar om bristen på att i tid meddela att direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller följs, nämligen när det gäller fem huvudvägaxlar: "I det aktuella fallet löpte den tidsfrist som fastställts i det motiverade yttrandet till Republiken Portugal ut den 20 oktober 2018", står det i domen som Lusa hade tillgång till.

Tidsfristen i det motiverade yttrande som Europeiska kommissionen skickade till Lissabon överskreds också när det gäller godkännandet och meddelandet av handlingsplaner för de 55 berörda järnvägslinjerna, vilket skedde först den 25 juni 2021.

"Mot bakgrund av alla ovanstående överväganden måste det förklaras att Republiken Portugal (...) genom att inte ha upprättat strategiska bullerkartor avseende de viktigaste vägarbetena (...) har underlåtit att upprätta strategiska bullerkartor avseende de viktigaste vägarbetena (...).) och inte heller handlingsplaner för tätorterna Amadora och Porto samt för de större vägar och större järnvägar som avses i bilagan till denna dom, och genom att å andra sidan inte till kommissionen överlämna den information som dessa kartor eller sammanfattningarna av dessa handlingsplaner ger, har den underlåtit att uppfylla sina skyldigheter", enligt domen.

Portugal ska ersätta rättegångskostnaderna, men om Bryssel anser att domen inte har verkställts kan Portugal väcka en ny talan vid EU-domstolen om att ekonomiska sanktioner ska tillämpas.