Regeringen konstaterar att transporterna "står för cirka 25 procent av utsläppen av växthusgaser" och utgår därför från att sektorn "bör minska sina utsläpp med 40 procent fram till 2030".

Den verkställande myndigheten medger att en stor del av transporternas effekter "är oskiljaktiga från den överdrivna användningen av bilar" och säger att de kommer att "investera i en kontinuerlig politik som gör hållbara mobilitetsalternativ mer konkurrenskraftiga än användningen av enskilda fordon".

Järnvägar

Regeringen har också för avsikt att "fortsätta att prioritera järnvägen genom att senast 2023 slutföra de investeringar som planeras i programmet Järnväg 2020 och påbörja de projekt som planeras i det nationella investeringsprogrammet 2030, med dess tre handlingsaxlar".

För att främja en minskning av koldioxidutsläppen inom transportsektorn planerar regeringen att bygga ut transportnät och transporttjänster, antingen genom programmet för att stödja förtätning och förstärkning av kollektivtrafikutbudet (PROTransP) eller genom att genomföra planer för att bygga ut nät för tunga passagerartransporter (tunnelbana) i storstadsområden och i områden med hög befolkningstäthet och ekonomisk täthet.

Regeringen har också åtagit sig att investera i kollektivtrafikföretag för att de ska kunna öka "tillgången och kvaliteten på utbudet", förutom att förbättra kvaliteten på tjänsterna.

I programmet betonas också avsikten att stödja förnyelsen av kollektivtrafikens flottor "med fordon med nollutsläpp eller minskade utsläpp", förutom att utbilda transportmyndigheterna för att främja utvecklingen av "mer flexibla transportnät och bättre möjligheter att tillgodose behoven i områden med låg efterfrågan, genom att omvandla PROTransP till en form av finansieringskontrakt för utveckling av det lokala utbudet".