Beslutet att gå vidare till den tredje fasen av överträdelseförfarandet berodde, enligt ett uttalande från gemenskapens verkställande organ, på bristen på information om utarbetandet av "en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna med radonexponering, i enlighet med kraven i direktivet [EU-lagstiftningen]".

Direktivet i fråga utvidgar tillämpningen av säkerhetsbestämmelserna till att omfatta alla strålningskällor och exponeringskategorier: yrkesmässigt, medicinskt, offentligt och miljömässigt.

Skydd av arbetstagare

Bestämmelserna omfattar skydd av arbetstagare, särskilt medicinsk personal, på arbetsplatser med radon inomhus och i verksamheter där naturligt radioaktivt material bearbetas, särskilt radon i bostäder, och patienter som genomgår strålbehandling, till exempel.

Direktivet om grundläggande säkerhetsnormer ska ha införlivats fullständigt i den nationella lagstiftningen senast den 6 februari 2018.

I november 2019 skickade Europeiska kommissionen ett motiverat yttrande till Portugal och uppmanade landet att anmäla alla åtgärder för införlivande av det ovannämnda direktivet.

Sedan dess har Portugal anmält ytterligare införlivandeåtgärder, men har inte införlivat bestämmelserna fullt ut.