Enligt en rapport från ECO minskade antalet klagomålsprocesser som inleddes och avslutades av försäkringssektorns tillsynsmyndighet för beteendefrågor återigen under 2021, och den elektroniska klagomålsboken (LRE) har fått ökad betydelse bland de kanaler som används för att klaga. När det gäller de mest krävda branscherna behåller tillsynsmyndighetens siffror för 2021 skadeförsäkringar och motor-, brand- och andra skador samt sjukförsäkringar som dominerande även i statistiken över avslutade ärenden.

I slutet av året minskade den procentuella andelen utfall som var gynnsamma för den klagande i förhållande till föregående år.

Sammanfattningen av rapporten om klagomålshantering (2021), som utarbetats av ASF:s avdelning för beteendetillsyn, visar att 8 183 klagomålsprocesser inleddes förra året, vilket är 4 % färre jämfört med samma period förra året (2020: 8 549). Av detta totala antal klagomål lämnades 39 % in direkt till ASF, medan 50 % lämnades in via LRE, "som har fått allt större betydelse sedan den trädde i kraft 2019″.

De avslutade ansökningsprocesserna minskade med 25,1 % jämfört med 2020 och uppgick till totalt 6 894. När det gäller avslutade skadeärenden per affärssegment fortsätter skadeförsäkring att utgöra det affärssegment som har den högsta andelen skadeärenden (84 % ) och motorförsäkring med det högsta antalet skadeärenden (2 446, eller 35,5 % av alla avslutade ärenden inom skadeförsäkring). Livsbranschen stod för 13 % av klagomålen och pensionsfonderna för 0,8 %.