I dokumentet, som har varit föremål för offentligt samråd sedan i torsdags, är målet 315 förtida dödsfall under 75 år per 100 000 invånare, oavsett dödsorsak.

När det gäller sjukdomar i cirkulationssystemet är målet att minska dödligheten till 246,5 per 100 000 invånare, ett värde som 2019 låg på 324,9, enligt statistikprojektet Pordata.

När det gäller tumörer av alla slag är det mål som satts upp till slutet av detta årtionde att minska dödligheten till 242,4 per 100 000 invånare, en siffra som 2019 uppgick till 276,7.

När det gäller diabetes är målet för 2030 25,6 dödsfall per 100 000 invånare, en siffra som 2019 uppgick till 37,3, enligt Pordata.

När det gäller neonatal dödlighet är målet att nå perioden 2028-2030 med en nivå på 1,1 per 1 000 levande födda, vilket skulle innebära en minskning med sex tiondels procentenheter jämfört med det värde på 1,7 som verifierades 2020.

När det gäller spädbarnsdödlighet är målet att nå 2028-2030 med en nivå som är lika med eller lägre än 2,5 per 1 000 levande födda.

Mål

Regeringen anger i hälsoplanen att dessa mål beräknas "utifrån genomsnittet av de länder som presterar bäst".

Målen är också att antalet fall av mässlingssmitta ska vara noll och att antalet fall av medfödd syfilis, neonatal stelkramp och medfödd röda hund ska "tenderar att vara noll".

När det gäller för tidig dödlighet under 75 år är målet att den totala dödligheten skall vara 315 per 100 000 invånare (458 för män och 196,4 för kvinnor).

När det gäller sjukdomar i andningsorganen är målet att dödligheten ska sjunka till 98,6 per 100 000 invånare eller mindre, en indikator som 2019 låg på 118,8.

När det gäller bröstcancer hos kvinnor finns det en dödlighet på 25,1 per 100 000 år 2030, vilket är en minskning från den dödlighet på 28 per 100 000 som Organisationen för samarbete och utveckling förutspådde för 2020.