I ett uttalande uppger ZERO att de "58 miljoner ton koldioxidekvivalenter" som släpps ut 2020 motsvarar en minskning med cirka 10 % (9,5 %) jämfört med 2019, från 32,9 % jämfört med 2005 och 1,6 % jämfört med 1990, som definieras som basår i Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

ZERO lyfter också fram den "mycket positiva" variationen i sektoriella termer, med jordbruket som undantag, den enda sektorn med en ökning av utsläppen 2020 jämfört med 2019.

"Skogssektorn har visat stor variation i Portugal. Skogarna fungerar vanligtvis som en sänka och tar bort kol från atmosfären, vilket skedde 2020, med ett värde på nästan 7 miljoner ton koldioxid och till skillnad från 2017, då bränderna ledde till att skogen i huvudsak fungerade som en nettoutsläppare. Vi är dock fortfarande långt ifrån målet om koldioxidbindning mellan 11 och 13 miljoner ton per år som ska uppnås i ett klimatneutralt scenario", står det i uttalandet.

För ZERO "är det uppenbart att denna enorma minskning av utsläppsnivåerna var en återspegling av den betydande minskning av aktiviteten som orsakades av förebyggande åtgärder och nödåtgärder inom ramen för det nationella svaret på pandemin".

"Den nedåtgående trenden sedan 2017, inklusive den neddragning av produktionen från kraftigt förorenande kolkraftverk som började ske 2020 och investeringar i förnybara energikällor kan dock säkerställa en nedåtgående trend under de kommande åren".