Enligt dokumentet anser regeringen att den obligatoriska användningen av mask i inomhusutrymmen kan vara "föremål för en ny ram som fortsätter att säkerställa att de restriktiva åtgärderna står i proportion till omständigheterna kring den infektion som uppstår vid varje tidpunkt".

"Regeringen begränsar således den obligatoriska användningen av mask till platser som kännetecknas av särskild sårbarhet hos de personer som vistas där och till platser som kännetecknas av intensiv användning utan alternativ, med hänsyn till den särskilda skyldigheten att bevaka och upprätthålla känslan av säkerhet i samhället", står det i dokumentet.

Enligt lagdekretet kommer det även i fortsättningen att vara obligatoriskt att använda mask på vårdinrättningar och -tjänster, i bostads- eller mottagningsstrukturer eller hemtjänst för utsatta befolkningsgrupper samt i kollektiva passagerartransporter, inklusive flygtransporter, och i taxibilar.