Lönerna kommer att öka i Portugal i år, men inte tillräckligt för att kompensera inflationen. Siffrorna från Portugals centralbank visar att de portugisiska arbetstagarna år 2022 kommer att få en reell minskning av sin disponibla inkomst med minst 1 procent. Denna minskning står i kontrast till de senaste årens reala ökningar, enligt centralbankens analys.

"Reallönerna per arbetstagare i den privata sektorn kommer att sjunka med cirka 1 % år 2022, vilket återspeglar den kraftigt stigande inflationen", står det i den ekonomiska junibulletin som publicerades i onsdags av Bank of Portugal.

Vid presskonferensen för att presentera bulletinen gjorde dock centralbankschefen för Portugals centralbank, Mário Centeno, en poäng av att säga att detta är ett exceptionellt år. Först och främst för att under de senaste fem åren har "den reala disponibla inkomsten haft en tillväxt utan motstycke under de senaste 20 åren".

Enligt Centeno har den genomsnittliga lönen under de senaste sex åren ökat med 22 procent, "en mycket betydande siffra med tanke på den mycket låga inflationen" som mellan 2016 och 2021 var 4 procent i kumulativa termer. "Det finns mycket betydande reella vinster här", avslutade den tidigare finansministern.

"Under 2023-24 antas reallöneökningen vara i genomsnitt 2 %, vilket är ungefär i linje med produktivitetsökningen", står det i bulletinen. Detta innebär att reallöneökningarna kommer att återkomma redan nästa år, enligt centralbankens nuvarande prognoser.

Centeno tillade vid presskonferensen att den nominella genomsnittslönen, utan justering för inflation, ökade med 3,5 % förra månaden. Han uppgav återigen att det kommer att bli "reala vinster" inom den närmaste framtiden när inflationen saktar ner till 2,7 % 2023 och 2 % 2024.

"Medan den genomsnittliga HIKP-tillväxten under prognoshorisonten är cirka 3,5 %, ökar de nominella lönerna per arbetstagare i den privata sektorn 1,5 % mer än produktiviteten under samma period", konstaterar Bank of Portugal. I denna prognos ingår de redan aviserade höjningarna av minimilönen under de kommande två åren.

Baserat på resultaten från den senaste upplagan av IREE-undersökningen (Rapid and Exceptional Enterprise Survey) - med svar från cirka 7 000 företag, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 % - fann Bank of Portugal att 82 % av företagen förväntar sig en ökning av lönerna per arbetstagare 2022, medan 18 % förväntar sig ett bibehållande (jämfört med 76 % respektive 23 % 2021).

"Den nuvarande kontexten med hög inflation kan påverka löneutvecklingen och bidra till högre höjningar", medger centralbanken och konstaterar att "denna effekt kan förstärkas av den ekonomiska miljön, särskilt av situationen på arbetsmarknaden".

Även om de flesta företag förväntar sig en ökning av lönerna är det endast 36 procent av företagen som förväntar sig en högre ökning 2022 än 2021. Undersökningsresultaten pekar på en genomsnittlig löneökning per arbetstagare på 5 % år 2022, efter en ökning på 4,2 % år 2021.

Som tidigare konstaterats "pekar denna utveckling på en reallöneförlust 2022, vilket står i kontrast till de vinster som setts under de senaste fem åren", erkänner centralbankens ekonomer.

Det finns inga större skillnader mellan sektorerna, utom inom hotell- och restaurangbranschen, där den starka återhämtningen inom turismen och den därav följande bristen på arbetskraft kommer att leda till en löneökning på 7,1 % i år, vilket är 1,9 % mer än samma stat år 2021.

Undersökningen visar också att "löneökningen per arbetare förväntas vara starkare i företag som räknar med en prisökning i år. Detta bör ske på grund av dessa företags större förmåga att föra kostnadsökningen vidare till slutkonsumenten genom försäljningspriset.