Enligt Europeiska miljöbyrån (EEA) och den uppdaterade luftkvalitetsbarometer i europeiska städer, som omfattar mer än 340 städer, Umeå är den renaste staden i Europa när det gäller luftkvalitet, följt av Faro. och därefter Funchal.

Städer med god luft omfattar åtta städer mer europeiska städer, följt av en annan portugisisk stad, Lissabon, på plats 82, med en luftkvalitet som anses vara rimlig.

På de tre sista platserna, som de mest förorenade, återfinns följande städer Padova och Cremona i Italien och Nowy Sacz i Polen.

Enligt Europeiska miljöbyrån har följande klassificeringar erhållits baserat på de genomsnittliga nivåerna av fina partiklar (PM2,5) som uppmätts i mer än 400 övervakningsstationer under de senaste två åren. Barometern fokuserar på PM2,5 som exponering för denna luftförorening orsakar de allvarligaste hälsoeffekterna och har och har störst inverkan i form av för tidig död och sjukdom.

På grundval av dataanalysen drar AEA slutsatsen att luftkvaliteten ansågs vara god i endast 11 städer, med PM2,5-nivåer som låg under de värden som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO) för långvarig exponering för finpartiklar: fem mikrogram per kubikmeter luft. Dessa värden var överskreds i 97 % av de 343 europeiska städer som ingick i barometern.

Med hänsyn till Europeiska unionens årliga gränsvärde för fina partiklar på 25 mikrogram per kubikmeter luft var gränsvärdet endast överskridits i de tre mest förorenade städerna, vilket visar på den stora betydelse som skillnaden mellan WHO:s riktlinje och EU:s norm.