I ett uttalande till Lusa hävdar Zero att han har "de största förbehållen när det gäller behovet och möjligheten att gå vidare med detta projekt" för dammen, och konstaterar att "det redan hade ambitionen att lösa de problem som är förknippade med avfolkning".

Det offentliga samrådet om miljökonsekvensbeskrivningen (EIA) av projektet Crato Multi-Purpose Hydraulic Use (AHFM), som främjas av den interkommunala gemenskapen Alto Alentejo (CIMAA), avslutades i torsdags.

Projektet, som befinner sig i förstudiefasen, kommer att omfatta en total investering på 171 miljoner euro, varav 120 miljoner euro är registrerade i återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR).

"Dåligt beslut"

För Zero visar "dokumenten i det offentliga samrådet att projektet inte bara inte är en lösning för att främja regionens ekonomi, utan också utgör (ytterligare) ett exempel på dåliga beslut i användningen av knappa offentliga medel" som Portugal har för att främja utvecklingen som medlemsland i Europeiska unionen.

Dessutom betonar de att projektet har "den försvårande faktorn att det genererar negativa miljömässiga och sociala effekter" och "det är uppenbart att det bidrar negativt till klimatförändringen på grund av ökade utsläpp av växthusgaser".

"Effekter som, tillsammans med försämringen av den biologiska mångfalden och den ökade risken för förorening av vattenförekomster, kommer att leda till ett brott mot principen 'inte skada i betydande grad', ett nödvändigt kriterium för att få tillgång till EU-medel inom ramen för mekanismen för återhämtning och motståndskraft (MRR)".