De nya reglerna innebär att ryska medborgare inte längre har privilegierad tillgång till EU och "måste genomgå en längre, dyrare och svårare viseringsansökan". Det nya viseringssystemet för ryska medborgare träder i kraft på måndag den 12 september.

"Ett land som i likhet med Ryssland för ett angreppskrig bör inte kunna dra nytta av åtgärder som syftar till att underlätta utfärdandet av viseringar så länge som landet bedriver sin destruktiva utrikespolitik och sin militära aggression mot Ukraina, vilket visar på ett totalt åsidosättande av ordningen", står det i ett uttalande från Europeiska kommissionen.

"Det framlagda förslaget är ett starkt och enat svar från EU. Vi kommer snart att följa upp med ytterligare riktlinjer för att säkerställa en förstärkt kontroll av ryska medborgares visumansökningar och gränsövergångar, dock utan att stänga dörren för dissidenter och företrädare för det ryska civilsamhället", säger Ylva Johansson.

Detta innebär att EU lämnar sina dörrar öppna för ryssar som behöver resa av "viktiga" skäl, t.ex. journalister, företrädare för det civila samhället, politiska dissidenter, humanitära skäl och släktingar till medborgare i EU-länder.

"För närvarande finns det ingen grund för förtroende eller ett privilegierat förhållande med Ryssland, och inte heller för att ryska medborgare ska ha lätt tillgång till EU", tillade Ylva Johansson, citerad av Público, och betonade att "att vara turist i EU är inte en grundläggande rättighet".

Upphävandet av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar sätter stopp för alla lättnader för ryska medborgare som ansöker om en visering för kortare vistelse (upp till 90 dagar) för Schengenområdet, och de allmänna reglerna i viseringskodexen.

I praktiken kommer ryska viseringssökande att ställas inför följande:

Högre viseringsavgift: Viseringsavgiften kommer att öka från 35 euro till 80 euro för alla sökande;

Längre handläggningstid: Den normala tiden för konsulaten att fatta beslut om viseringsansökningar kommer att förkortas från 10 till 15 dagar. Denna period kan förlängas upp till högst 45 dagar i särskilda fall, när det är nödvändigt att göra en mer djupgående analys av ansökan;

Mer restriktiva regler för viseringar för flera inresor: Sökande kommer inte längre att ha enkel tillgång till giltiga viseringar för flera inresor i Schengenområdet;

Längre förteckning över styrkande handlingar: När de sökande ansöker om en visering måste de uppvisa en fullständig förteckning över styrkande handlingar, i stället för den förenklade förteckning som finns i avtalet om förenklat utfärdande av viseringar.

Och vad händer med de 963 000 ryska medborgare som har giltiga viseringar för att resa in i Schengenområdet? Kommissionsledamot Ylva Johansson förklarade att "det finns en möjlighet att dessa tillstånd kommer att omprövas", citerar samma tidning.