Slutsatserna från den nationella serologiska undersökningen av Covid-19 (ISN COVID-19), som genomfördes mellan den 27 april och den 8 juni i år, visar på en ökning av seroprevalensen med cirka 10 % jämfört med den tredje fasen av undersökningen (86,4 %), som pågick från september till november 2021.

I studien, som främjas av INSA, anges att den totala seroprevalensen var högre i åldersgruppen 20-29 år (98,6 %) och i den norra regionen (96,8 %).

Liknande värden observerades också i alla åldersgrupper över 20 år, inklusive de över 70 år, där den uppskattade seroprevalensen var 97,2 %, enligt INSA i ett uttalande.

Åldersgrupperna under 10 år var de med lägst seroprevalens (76,2 % bland 0-4 år och 78,7 % bland 5-9 år), men de under 20 år registrerade en större ökning av seroprevalensen jämfört med den tredje fasen av undersökningen.

För författarna till studien återspeglar dessa värden främst den höga förekomsten av Covid-19 i barnpopulationen, särskilt under Ómicron-vågen, i januari 2022.

"Antikroppsnivåerna var högst i åldersgruppen 50-59 år och lägst i åldersgruppen under 10 år, vilket tyder på att individer som både var vaccinerade och som hade en SARS-CoV-2-infektion förblev som de med högre nivåer av antikroppar, vilket observerades i den andra och tredje fasen av ISN COVID-19", framhåller INSA.

Enligt studien förblir Algarve den region med lägst seroprevalens (91,7 %), vilket troligen hänger samman med lägre vaccinationstäckning i regionen, medan det är i norr som detta värde är högre.