Vad sägs om den 30 oktober 2022, för två dagar sedan? De nya ändringarna av lagen om utlänningar och gränser, allmänt känd som invandringslagen, har äntligen trätt i kraft genom införandet av nya visum och uppehållstillstånd. Ändringen innebär också en förenkling när det gäller familjeåterförening och beviljande av visum för invandrare från länder där portugisiska är det officiella språket. Dessa ändringar godkändes av ministerrådet fem månader tidigare, i juni 2022. Sedan dess har ingenting förändrats när det gäller den gyllene viseringen, trots varningar och påtryckningar om att agera när det gäller förseningar och problem som konstaterats i förfarandena.

Slutligen, den 2 november 2022, förklarade Portugals premiärminister vid Web Summit - en av de största internationella konferenser som hålls i Portugal - att "det finns program som vi uppenbarligen för närvarande omvärderar, varav den gyllene viseringen är ett, [eftersom] den troligen redan har uppfyllt den funktion den skulle uppfylla och det för närvarande inte längre är motiverat att behålla den [...]". Vi utvärderar för närvarande om det fortfarande är meningsfullt med den gyllene viseringen."

Ett ögonblick av apné och på några sekunder kom frågorna från alla sex kontinenter: I vilket utvecklat land med en demokratisk regim kan en regering debattera mellan olika politikområden som lockar, samtidigt som den genomför ofullständiga reformer som saknar rättslig konsekvens? Svaret är Portugal. Samtidigt som den portugisiska regeringen sätter upp en riktig cirkus gör den sig lustig över investeringar och invandring och leker med det utländska kapitalets och de nationella företagens förväntningar.

Portugal, landet där regeringen verkar ignorera problemet med den åldrande befolkningen, som enligt ordföranden för den portugisiska demografiska föreningen kommer att påverka bruttonationalprodukten (BNP) med 14 procent om 15 år. Detta sätter landets hållbarhet på spel, med 22 procent av befolkningen över 65 år och med en åldrande takt som går från 27,5 procent 1961 till 182,7 procent 2021, enligt Pordata.

Portugal, landet som för närvarande har en inflationstakt på 9,8 procent och vars regering reagerade genom att bevilja en engångscheck på 125 euro för att bekämpa inflationen, utan att inse konsekvenserna för den verkliga befolkningen av tilldelningskriterierna med tanke på den befintliga rättsliga ramen.

Portugal, ett land där 37,6 euro per 100 euro som en arbetstagare tjänar går till staten på grund av skatter och socialförsäkringsavgifter, enligt uppgifter från Eurostat.

Portugal, landet där regeringen insisterar på att behålla budgetstödet till det nationella flygbolaget TAP, trots rekordförlusten på 1,6 miljarder euro under 2021 och hotet om att ställa in mer än 400 flygningar under de två senaste månaderna i år.

Portugal, landet där omstruktureringen av invandrarmyndigheten beslutades och godkändes av republikens församling i november 2021, efter att redan ha skjutits upp två gånger.

Portugal, det land som har att göra med en allvarlig torka, där 3,3 procent av territoriet har registrerats i mild torka, 64,3 procent i måttlig torka, 32,2 procent i allvarlig torka och 0,2 procent i extrem torka i år.

Detta är också ett resultat av den politik som antagits.

Begreppet. Detta är vad den portugisiska regeringen saknar: en realistisk uppfattning om fördelarna med programmet för gyllene visum, såsom de direkta och indirekta arbetstillfällen som det skapar, de skatteintäkter och administrativa intäkter som det genererar, bidraget till återuppbyggnaden av städer och kulturarv, banksektorns likviditet och de investeringar som det medför för portugisiska företag.

Ingen förnekar att systemet behöver öppenhet, översyn och förbättring, men alla program eller till och med alla regeringar behöver det. Innan sådana uttalanden görs, vad kan man då förklara för familjer som beslutat att betrakta lagstiftningen i ett europeiskt land som bra och pålitlig, där utländska investeringar uppgår till 4,5 procent av BNP och turistsektorn till 8 procent? Och hur kan de någonsin känna sig trygga med den rättsliga ramen och den valda regeringen med tanke på deras plötsliga förändringar i sina åsikter?

I vilken utsträckning eller i vilket syfte har dessa uttalanden gjorts? Om programmen skall avslutas, säg vilka, när och på vilka villkor, så att det finns ett minimum av tillförlitlighet och förtroende för regeringens politik. Om de bara försökte hantera effekten av nyheten om att innehavarna av det gyllene visumet skulle få ta del av stödåtgärden på 125 euro, borde ni skämmas för att ni inte antog en lucka som lagstiftaren skapat.

Om man kan dra slutsatsen att vissa program har uppfyllt målen, säg då vilka de var och i vilken utsträckning de uppfylldes.

Om man ska analysera om vissa program är meningsfulla måste man samla in uppgifter, med tanke på att det demokratiska systemet uppmanar er att lyssna på företrädare för sektorerna så att besluten fattas på grundval av öppenhet, objektivitet och konkreta och verkliga uppgifter, även när styrande majoriteter frestas att försumma behovet och nyttan av en dialog med väljarkåren.

Förra veckan talades det om att förnyelseprocessen skulle digitaliseras för att övervinna enheternas logistiska oförmåga att svara i tid. Den här veckan gjordes en oförberedd deklaration om att avsluta programmet, och det finns skvaller om att det kan ske kanske år 2025. Var är vi, herr premiärminister?

Marknaden är full av rykten, och människor är otåliga av naturen. Det finns så många länder som avundas den framgång som Portugal har bland investerarna. Kommer ni att vara ansvarig för att utländska investerare förlorar förtroendet för landet när vi går in i en av de svåraste ekonomiska och sociala perioderna i Europa och världen?

Sara Sousa Rebolo
Partner på Prime Legal