94 % av portugiserna anser att de prisökningar som kommer att ha störst inverkan på deras liv är de som rör livsmedel, medan de som rör energi, transport och bostäder kommer först senare på listan. Nästan alla (92 %) av de svarande avslöjar att prisökningen kommer att få återverkningar på deras matvanor. Större planering av måltiderna, inköp av färre produkter och färre restaurangbesök är några av de konsekvenser som anges, visar studien "Barómetro FOOD 2022", som genomförts inom ramen för FOOD-programmet, av Edenred-gruppen, med stöd av Europeiska unionen.

Enligt en rapport från ECO påpekar cirka 20 procent av de tillfrågade att prisökningen kommer att återspeglas i en sämre näringskvalitet i deras måltider. Effekterna skulle bli ännu mer uttalade om de inte fick matbidrag genom ett måltidskort.

"Majoriteten avslöjar att om de slutade få sociala kuponger skulle de förlora köpkraft, vilket skulle få effekter på nivån på restaurangbesöken och den näringsmässiga kvaliteten på deras måltider", säger Edenred.