Dessa regionala mål ingår i handlingsplanen för den regionala kommissionen för integrerad hantering av landsbygdsbränder i norr, som godkändes i fredags i Vila Real och offentliggjordes i dag av den regionala samordnings- och utvecklingskommissionen för norr(CCDR-N).

"Planen är en kollektiv insats av hela regionen, dess institutioner och i synnerhet de interkommunala kommunerna, vars bidrag är grundläggande. Den är en positiv milstolpe för framtiden, som kräver tydliga nationella åtaganden för att den ska kunna genomföras och tillhandahållandet av lämpliga medel, nämligen för utövandet av de interkommunala enheternas och kommunernas befogenheter", säger CCDR-N:s ordförande António Cunha, som citeras i ett uttalande.

Bland de regionala mål som fastställts fram till 2030 finns en minskning av den ackumulerade brända arealen (upp till 242 000 hektar), en minskning av antalet bränder med 80 procent under dagar med hög brandrisk, en effektiv förvaltning av 700 000 hektar bränsle och en ökning med 8 procent av skogsbrukssektorns bruttoförädlingsvärde, med stöd till mer än 3 000 projekt för diversifiering och uppvärdering av landsbygdsekonomin och skogen.

Handlingsplanen, som nu har godkänts och ska överlämnas till den nationella kommissionen, består av 52 regionala projekt, varav 12 är klassificerade som nyckelprojekt, med målet att "skydda Portugal från allvarliga bränder på landsbygden". Enligt kommissionen förväntas de totala investeringarna under det kommande decenniet uppgå till cirka två miljarder euro.

Enligt uppgifter från CCDR-N registrerades mellan 2010 och 2019 mer än 110 000 landsbygdsbränder i norr, vilket motsvarar cirka 65 procent av det totala antalet bränder i landet. När det gäller den brända arealen stod norr under samma period för 40 % av den nationella totalen, med mer än 559 000 hektar. Enligt CCDR-N utgör skogsbruket i norr 61 % av det regionala territoriet och 68 % av den totala arealen allmän mark i Portugal. Dessutom står denna region också för 32 % av det område som klassificeras som "miljöexcellent" och som omfattas av "skogsbruksordningen" i hela landet.

Handlingsplanen för den norra regionen har en tillämpningshorisont fram till 2030 och syftar till att bidra till det nationella systemet för integrerad förvaltning av skogsbränder på landsbygden, som regeringen godkände 2020.