Europeiska kommissionen framhöll "oro" för Portugal i samband med ökningen av huspriserna, med "tecken på övervärdering", och nivåerna på offentlig och privat skuldsättning, vilket pekar på "bestående makroekonomiska obalanser".

I en rapport som offentliggjorts om varningsmekanismen, som är ett system för riskbedömning av potentiella makroekonomiska obalanser, noterar gemenskapens verkställande organ att "i Portugal kvarstår oron för hushållens och de icke-finansiella företagens, regeringens och utlandsskuldens skuldkvoter i förhållande till BNP [bruttonationalprodukten], även om skuldkvoterna har återupptagit sin nedåtgående bana efter krisen i Kovid-19".

"Den nominella huspristillväxten accelererar och det har funnits tecken på övervärdering av huspriserna".

Ihållande "obalanser"

I årets rapport om varningsmekanismen drar Bryssel slutsatsen att det krävs djupgående översyner i Portugal och 16 andra medlemsstater, och i Portugals fall kvarstår makroekonomiska "obalanser", varav vissa redan har upptäckts.

Vid en tidpunkt då EU:s ekonomi går från en återhämtning efter Covid-19-pandemin till en kraftig avmattning av tillväxten som är föremål för inflationstryck, framhåller Bryssel redan från början att i Portugal "ökar oron i samband med utvecklingen av huspriserna".

"Den nominella huspristillväxten accelererade från 8,8 % till 9,4 % under 2021. Den nominella ökningen av huspriserna på årsbasis accelererade till 13,2 % under andra kvartalet 2022. Huspriserna uppskattades vara 23 % övervärderade 2021. Mer än två tredjedelar av bolånen har räntebindning på bara upp till ett år.

Offentliga skulder

Andra "betydande problem" är relaterade till statsskulden, enligt Europeiska kommissionen, som varnar för att "riskerna för den finanspolitiska hållbarheten är stora på medellång sikt och på medellång till lång sikt".

När det gäller privat skuldsättning "kvarstår sårbarheten i samband med de icke-finansiella företagens skuldkvot i förhållande till BNP, även om den är på väg att minska", påpekar gemenskapsledningen. Trots detta finns det riskfaktorer kopplade till den makroekonomiska miljön.

När det gäller hushållens skuldsättning i förhållande till BNP "ligger den fortfarande över både de försiktiga och fundamentala riktmärkena, även om den minskade under 2021 och fortsatte att minska under första halvåret 2022".

I denna årliga övning, med rapporten om varningsmekanismen, identifierar Bryssel de medlemsstater för vilka det behövs fördjupade analyser för att bedöma om de påverkas av obalanser som kräver politiska åtgärder.