"Det är mycket tydligt vad företagarna anser om det segment som kommer att få de största fördelarna med genomförandet av fyradagarsveckan, med tanke på att det säkert kommer att vara arbetstagare och inte företag", konstaterade Portugals företagarförening (AEP), baserat på en undersökning som genomfördes den här månaden och som innehöll svar från 1 130 företag från olika verksamhetssektorer.

I analysen drogs slutsatsen att "ungefär en tredjedel av arbetsgivarna anser att genomförandet av fyradagarsveckan 'inte kommer att gynna någon av parterna'", medan "över en tredjedel av de svarande anser att det 'endast kommer att gynna arbetstagarna'". Den sistnämnda andelen stiger till omkring 50 % när det gäller svaren från företagare inom industrisektorn, konstaterar föreningen.

När det gäller konsekvenserna för arbetstagaren anser företagarna att förslaget är fördelaktigt i de olika möjliga scenarierna.

Fortfarande ur arbetstagarens perspektiv anser företagen att den mest betydande positiva effekten gäller faktorer som rör personligt välbefinnande (83 % av företagen anger en positiv eller mycket positiv effekt), livskvalitet (83 %), familjestöd (76 %) och resekostnader (66 %).

De flesta företagare anser dock att åtgärden kommer att ha en neutral inverkan på faktorer som arbetstillfredsställelse, avsikten att stanna kvar i företaget eller graden av engagemang för företaget.

"Den överväldigande majoriteten av företagen instämmer (delvis eller helt) i att det som ett alternativ till modellen med fyradagarsvecka skulle vara att föredra total flexibilitet i den modell som ska antas, genom överenskommelse mellan arbetstagaren och företaget (77 % av företagen)", hänvisar AEP.