"Skuldtjänstkostnaderna för banklån för bostäder, som oftast har upptagits till rörlig ränta, har ökat", skriver BdP i sin rapport om finansiell stabilitet från november 2022. Och bostadskostnaderna kommer att fortsätta att öka, eftersom tillsynsmyndigheten under ledning av Mário Centeno säger att utvecklingen av Euribor-räntorna på 3, 6 och 12 månader förväntas fram till december 2023, vilket kan nå värden i storleksordningen 3 %. Det bör noteras att den dagliga 12-månaders Euribor-räntan redan närmar sig 3 %.

Det är på grundval av denna utveckling som BdP uppskattar att det totala värdet av de husavgifter som betalas av privatpersoner i bostadslån kommer att öka från cirka 390 miljoner euro i juni 2022 till 520 miljoner euro i december 2023 (+75 %). Detta värde motsvarar ett genomsnittligt bostadslån på 279 euro i juni 2022 och 371 euro i slutet av nästa år. Med andra ord kommer familjerna i genomsnitt att behöva betala ytterligare 92 euro på sitt lån.

"De högre skuldtjänstkostnaderna för bostadslånen kommer att bidra till att den genomsnittliga skuldtjänstkvoten (LSTI, Loan service-to-income ratio) ökar med 4,8 procentenheter (p.p.) fram till december 2019. 2023, till 21,5 %", avslutar den portugisiska tillsynsmyndigheten. Och baserat på utvecklingen av löner från arbete sedan datumet för den senaste rapporterade inkomstuppdateringen fram till 2022 och 2023, uppskattar BdP att ansträngningsgraden för att betala bostadskredit kommer att överskrida de röda linjerna nästa år i flera hushåll.

Risken för betalningsinställelse ökar

"Den ekonomiska avmattningen och den stigande inflationen, i kombination med ytterligare höjningar av marknadsräntorna, kan försämra den ekonomiska situationen för enskilda personer, särskilt bland de mest utsatta och i ett sammanhang med låg sparkvot, vilket ökar deras risk för betalningsinställelse", konstaterar BdP.

Detta är en av konsekvenserna av det tryck på familjernas budgetar som utövas både av de stigande räntorna på bostadslån (och konsumentkrediter) och även av den höga inflation som märks i landet, en inflation som nådde 10,1 % i oktober. Men alla bostadslån kommer inte att drabbas av räntehöjningar på samma sätt.