Till min förskräckelse var detta "inte ett aprilskämt". Svårt att tro men sant, och jag citerar:

"Den senaste utvecklingen i kampen mot skattemissbruk är det förslag till direktiv om "Unshell" som lades fram den 22 december 2021 och som syftar till att förhindra missbruk av skalbolag för otillbörliga skatteändamål. Sannolikheten för att detta förslag ska bli lag, även om det ändras, är stor på grund av Europeiska kommissionens påtryckningar.

Under förutsättning att konsensus uppnås mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) kommer de nya reglerna att träda i kraft den 1 januari 2024. Skalföretagens status bestäms genom att analysera de två föregående åren. Följaktligen kommer 2022 att vara en relevant period om reglerna träder i kraft.

Berörda företag och konsekvenser

Förslaget innehåller en förteckning över kriterier för att identifiera "rapporterande enheter". Rapporterande enheter definieras som enheter med hemvist i EU som tjänar övervägande passiva inkomster (eller innehar övervägande vissa typer av tillgångar), i ett gränsöverskridande sammanhang, och som lägger ut den dagliga ledningen och beslutsfattandet för viktiga funktioner på entreprenad.

Alla rapporterande enheter måste sedan visa att de uppfyller vissa minimikrav på substans (egna lokaler, exklusiv lokal direktör eller tillräckligt många heltidsanställda inhemska anställda och bankkonto i EU). Om minimikraven på innehåll inte uppfylls kommer enheten enligt förslaget till direktiv att betraktas som ett "skal". Detta leder till att förmåner (baserade på dubbelbeskattningsavtal och EU-direktiv) går förlorade och att skalet behandlas som ett genomlysningsföretag i skattehänseende.

Även om stater utanför EU inte kommer att vara bundna av systemet, kommer negativa skattekonsekvenser också att uppstå om ett intyg om skatterättsligt hemvist för skalet nekas eller om skattemyndigheterna i den jurisdiktion där det avsåg att vara en skattskyldig med hemvist utfärdas ett sådant intyg med ett varningsmeddelande om skalet. Exempelvis kan käll-/betalarstater i tredje land tillämpa inhemska skatter på utgående betalningar (utan hänsyn till det dubbelbeskattningsavtal som ingåtts med skalets hemviststat). De uppgifter som rapporteras av de enheter som omfattas av tillämpningsområdet kommer att omfattas av det automatiska informationsutbytet och kan ge upphov till förfrågningar om skatterevisioner. Vad händer sedan? Investerare blir alltmer granskade när det gäller efterlevnad av skattereglerna. Det finns ett tryck på att vara transparent och att uppfylla kraven från tillsynsmyndigheter och skattemyndigheter.

Det blir allt svårare att använda bolagsinstrument. Allt fler investerare använder sig av långsiktiga sparprodukter för att skydda, förvalta och överföra förmögenhet. Dessa erbjuder en robust, välkänd och öppen lösning som utnyttjar tillgängliga skattelättnader. Det rör sig bland annat om välreglerade investeringsobligationer eller obligationer med kapitalåterbetalning eller ULIP, som vanligtvis endast omfattas av skattereglerna i det land där försäkringstagaren är bosatt. ULIP erbjuder nämligen flexibilitet när det gäller val av investeringar, skydd av tillgångar, sekretess gentemot andra parter än offentliga myndigheter och undvikande av dödsbo. Det ger också vanligtvis fördelar i linje med lagstiftarens avsikt, nämligen skatteuppskjuten tillväxt, skattebefriade dödsfallsförmåner och reducerade skattesatser för återköp baserat på försäkringens längd. När investerare övergår från en företagsinnehavsstruktur till en ersättningslösning, som ULIP, måste de ta hänsyn till skatteeffekterna och besluta om de ska inrätta den före eller efter upplösningen av fordonet.

Om det senare sker först kan skattebehandlingen av delningen av tillgångarna variera avsevärt, där vissa länder betraktar intäkterna till aktieägaren som utdelning och andra som kapitalvinst. I vissa jurisdiktioner kan det vara möjligt att tillskriva tillgångarna in natura till aktieägaren vid företagets "död" utan att likvidera dem, i allmänhet med en bas som motsvarar deras verkliga marknadsvärde. I andra fall (t.ex. för personer som inte är skattemässigt bosatta i Portugal) skulle den effektiva lösningen vara att bolaget säljer sina investeringar och delar ut skattefria utdelningar till aktieägaren under dess "livstid", i stället för att den senare genererar skattepliktiga vinster vid upplösningen. Att investera i ULIP skulle då vara det sista steget.

Slutsats

Unshell-direktivet kommer troligen att läggas till andra verktyg för att hantera aggressiv skatteplanering, nämligen de nyligen införda reglerna om obligatoriska upplysningar för förmedlare, den framtida ramen för företagsbeskattning i EU (BEFIT) eller detåttonde direktivet om administrativt samarbete som omfattar kryptotillgångar. Förmånstagare till riskenheter måste snabbt se över sina nuvarande strukturer för att förhindra hårda konsekvenser och ULIP kan vara ett livskraftigt alternativ till befintliga förmögenhetsförvaltningsskal." unquote

Denna artikel i Utmost Insights är utformad för att ge rådgivare och deras kunder viss vägledning om förslaget till direktivutkast "Unshell", dess skattekonsekvenser och hur unit-linked livförsäkringar kan vara en lösning.

Blacktower i Portugal

Blacktowers kontor i Portugal kan hjälpa dig att förvalta din förmögenhet på bästa sätt. För mer information kontakta ditt lokala kontor.

Antonio Rosa är Associate Director på Blacktower i Lissabon, Portugal, med kontor i Quinta do Lago och Cascais.

Blacktower Finansiell förvaltning har tillhandahållit expertrådgivning för förmögenhetsförvaltning på lokal nivå i Portugal i mer än 20 år. Vi kan hjälpa till med specialiserad, oberoende rådgivning för att säkra din ekonomiska framtid. Ta kontakt med oss på: Antonio.Rosa@blacktowerfm.com

Telefon: +351 214 648 220

Mob: +351 933 787 898