När det gäller förra året (2021) säger det nationella statistikinstitutet(INE) att de preliminära beräkningarna av utsläppen av växthusgaser visar på en minskning med 1,3 %, vilket "bibehåller den nedåtgående banan sedan 2017".

"Denna trend återspeglar främst den 4,5-procentiga ökningen av el producerad från förnybara energikällor (64,9 % av den totala elen), vilket bibehåller den konsekutiva tillväxten sedan 2017", förklarar dokumentet.

Med tanke på behovet av att minska utsläppen av växthusgaser på grund av den globala uppvärmningen (i Portugal ökade den genomsnittliga lufttemperaturen med i genomsnitt 0,42ºC från 1990 och framåt jämfört med genomsnittet för 1971-2000) påminner INE om att minskningsmålet för växthusgaser för 2020 överträffades, minus 32,9 % jämfört med 2005 (målet var upp till 23 %), även om covid-19-pandemin har bidragit till denna siffra.

Enligt INE:s uppgifter skulle växthusgasutsläppen minska med 33,8 % under 2021 jämfört med 2005, vilket beror på åtagandet att använda förnybara energikällor för att producera el.

"Mellan 2006 och 2021 ökade införlivandet av RES med 31,3 procentenheter (64,9 % år 2021), dvs. motsvarande en ökning med 104,4 % av den el som produceras från dessa källor. Denna utveckling var avgörande för att år 2020 uppnå målet på 60 % (59,6 %) som fastställts i den nationella planen för förnybar energi(PNAER) för det året, och målet för 2030 är 80 %", säger INE och framhåller också minskningen av energiberoendet från utlandet, från 88,8 % 2005 till 67,1 % 2021.

Andra uppgifter som kännetecknar 2021 i miljöhänseende visar att under 2021, ett varmt och torrt år, var luftkvaliteten i genomsnitt 31 % av dagarna mycket god och 45,9 % av dagarna god, och de flesta badvatten klassificerades som utmärkta.

På avfallsområdet ökade stadsavfallet under 2021 (även om förhållandet mellan stadsavfall och bruttonationalprodukt har förbättrats) och avfallshanteringen avvek från målet att förbereda för användning och återvinning och uppgick till 32 %, vilket innebär minus 23 procentenheter jämfört med målet för 2025 (55 %) och minus sex procentenheter jämfört med 2020.

"På den negativa sidan utmärker sig ökningen av den sektorsvisa avfallsproduktionen (+20,4 %), delvis som ett resultat av den ekonomiska tillväxten och i synnerhet tillväxten inom byggsektorn (+39,5 miljarder euro i produktion inom sektorn), där avfallet från byggsektorn ökade med 53,1 %", betonar INE.