Ekonomi- och hälsoministerns kansli påminner om att tidsfristen för att ansöka om ekonomiskt stöd löpte ut den 22 december och att med tanke på den "höga registrerade efterfrågan" och budgetanslaget för åtgärden "fick varje företag en ökning på cirka 12,5 % jämfört med de värden som redan erhållits i stödprogrammet".

Med stödåtgärden Stöd till turism, som är inriktad på logi, catering och liknande annan turistverksamhet, avsåg den verkställande myndigheten att förstärka stödet till de turistföretag som, på grund av att de drabbats hårt av effekterna av pandemin covid-19, var föremål för stöd inom ramen för Apoiarprogrammet, med tanke på effekterna av inflationen, de ökade energikostnaderna och kriget i Europa.

"Utbetalningen, redan före årets slut, av det stöd som föreskrivs i åtgärden 'Stöd till turism' återspeglar uppfyllandet av ett åtagande som regeringen tog på sig i början av denna månad och gör det möjligt att med 70 miljoner euro förstärka de finansiella resurserna för mer än 22 800 företag inom turistsektorn, för att tillgodose de ökande kontantbehoven, som framför allt beror på de ökade kostnaderna till följd av den nuvarande globala makroekonomiska kontexten", säger Nuno Fazenda.

Stödåtgärden för turism, som ingår i APOIAR-programmet, är en del av det medelfristiga avtalet om förbättring av inkomster, löner och konkurrenskraft som undertecknades den 9 oktober av regeringen och arbetsmarknadens parter.