Bland de förbättringar som lagen 16/2022 kommer att innebära för konsumenterna framhåller DECO införandet av mer rättvisa regler för beräkning av den ersättning som konsumenten ska betala om avtalet sägs upp i förtid under den obligatoriska perioden.

Dessutom innehåller den nya lagen nya regler när det gäller adressändringar, arbetslöshet och utvandring, och den medför också ett annat sätt att beräkna den ersättning som ska betalas vid avstängning av utrustning.

När det gäller förtida uppsägning av avtalet under den obligatoriska perioden har sättet att beräkna uppsägningskostnader ändrats. DECO konstaterar dock fortfarande att "det är fortfarande förvirrande och otillräckligt för att uppmuntra till rörlighet inom denna sektor". Lagen säger att betalning av avgifter endast kan krävas om de fastställs i avtalet och måste baseras på de faktiska kostnaderna.

I händelse av arbetslöshet, långvarig sjukdom eller utvandring finns det en ny åtgärd som DECO länge har begärt och som fastställer att kommunikationsföretag inte kan kräva att den konsument som har ett avtal ska betala avgifter som har att göra med överträdelse av den obligatoriska perioden om konsumenten är arbetslös, lider av långvarig sjukdom eller har utvandrat. Denna arbetslöshetssituation får dock inte vara konsumentens fel och måste leda till att konsumenten förlorar sin månadsbudget.

Det finns också ett förbud mot att ta ut kostnader för utträde i situationer av permanent eller tillfällig arbetsoförmåga som varar mer än 60 dagar, särskilt vid sjukdom, vilket innebär att konsumentens tillgängliga månadsinkomst går förlorad.

När det gäller byte av bostadsort, situationer med arbetslöshet, funktionsnedsättning/långvarig sjukdom eller utvandring är det nu fastställt att aktörerna inte får kräva att den konsument som har ingått avtalet ska betala några avgifter i samband med att den obligatoriska tidsfristen har överskridits om de befinner sig i någon av de situationer som nämns ovan.

Det återstår fortfarande arbete att göra

DECO hävdar att lagen kunde ha gått ännu längre i flera avseenden, t.ex. när det gäller ytterligare minskning av kostnaderna för förtida uppsägning under den obligatoriska perioden för att göra det möjligt för konsumenterna att byta kommunikationsoperatör eller förbudet mot automatiska avgifter för extra konsumtion eller extra tjänster från operatören.

Ta reda på alla detaljer på www.deco.pt eller skicka ett e-postmeddelande till deco@deco.pt


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins