"Efter en beräknad produktionsökning på 3,4 % år 2022 pekar prognoserna på en ökad aktivitet inom byggsektorn, med en förväntad reell ökning av sektorns bruttoproduktionsvärde år 2023 på mellan 2,4 % och 4,4 %, ett intervall som motsvarar en mittpunkt på 3,4 %", skriverAICCOPN(Association of Civil Construction and Public Works Industries) i rapporten "Construction Conjuncture -- Quick Information".

"På detta sätt förväntas byggsektorn år 2023, i linje med Europeiska kommissionens prognoser för utvecklingen av investeringarna i byggsektorn, fortsätta att ge ett viktigt bidrag till utvecklingen av den nationella ekonomin, med en total produktion, i reala termer, i mitten av prognosintervallet, med en tillväxt på 3,4 % och ett värde på 21 782,5 miljoner euro".

Enligt AICCOPN:s konjunkturinformation var det förra året, "trots alla begränsningar som påverkade den ekonomiska aktiviteten, återigen en hög motståndskraft hos byggföretagen, med en positiv utveckling för de flesta sektoriella indikatorer".

Det är särskilt viktigt att framhålla "ökningen av den garanterade sysselsättningen med 9 % under det tredje kvartalet 2022, vilket är den högsta nivån under de senaste tio åren" och "ökningen av byggnadsinvesteringarna med 0,8 % respektive 1,1 % och av bruttoförädlingsvärdet (BVA) under de första nio månaderna 2022, allt i årstakt".