Jag kan inte bedöma värdet av den som hobby och det är olika för alla. Ur ett rent finansiellt perspektiv ser jag dock att avkastningen många gånger är bristfällig och det är inte förvånande eftersom det är mycket svårt att bygga upp en portfölj som kan "slå marknaden". Nedan kommer jag att förklara varför.

Vad innebär det att slå marknaden?

Låt oss anta att jag som amatörinvesterare vill investera i aktier. Då har jag i stort sett tre alternativ: 1) Jag köper aktier i företag som jag tror kommer att gå bra framöver, 2) jag köper en eller flera börshandlade fonder (ETF) som följer ett index som till exempel S&P 500, eller 3) jag väljer att delta i en eller flera aktivt förvaltade fonder och låter ett team av professionella fondförvaltare fatta investeringsbesluten för min räkning.

Jag kanske tror att om min portfölj hade en avkastning på 8 procent under ett kalenderår har jag haft ett bra år. Tyvärr är de 8 procenten i sig ganska meningslösa, när det gäller resultat, om vi inte jämför dem med ett riktmärke. Om ett riktmärke som S&P 500 hade en avkastning på 10 procent var det inte ett bra år för min portfölj! För med min begränsade aktieportfölj och all den ansträngning och tid jag investerade i att förvalta den, gjorde jag en avkastning som är lägre, trots att jag tog större risk i min portfölj, än om jag helt enkelt skulle ha ägt en ETF som följer S&P 500. Därför kan jag bara tala om att jag har haft ett bra år om min portfölj överträffade S&P 500, netto efter avgifter, och därmed slog marknaden.

På samma sätt har aktivt förvaltade fonder ett riktmärke och de fonder som klarar sig bra överträffar riktmärket konsekvent under en flerårig period, återigen exklusive avgifter. Verkligheten är att det är mycket svårt att slå sitt jämförelseindex, även för dessa yrkesverksamma personer som ägnar all sin arbetstid åt att välja ut finansiella instrument som de tror kommer att ge en avkastning som överstiger den förväntade avkastningen.

Varför är det så svårt att slå marknaden?

Om vi fokuserar på aktierna i de företag som ingår i S&P 500-indexet vet vi att på en sådan mycket likvid marknad baseras priset på aktierna på många marknadsaktörers ständiga köp och försäljning (miljontals aktier handlas dagligen på New York Stock Exchange, t.ex.) Dessa affärer görs på grundval av den offentliga information som finns tillgänglig; information om ekonomins tillstånd, geopolitiska händelser, centralbankens politiska riktlinjer, bransch- och företagsspecifik information, inflytelserika analytikerrapporter, för att bara nämna några exempel. All ny information som kommer att påverka framtida kassaflöden för det företag som du är intresserad av att delvis äga kommer att påverka dess aktiekurs direkt. Eftersom detta informationsflöde är kontinuerligt förändras aktiekurserna kontinuerligt. Denna nya information måste dock tolkas. Beteendeekonomer hävdar att det finns brister på finansmarknaderna och att dessa beror på en kombination av kognitiva fel som övertro, överreaktion, representativitet, informationsfel och olika andra förutsägbara mänskliga fel i resonemang och informationsbehandling.

Ställ då dessa grundläggande frågor till dig själv: Tror du att marknaden alltid har rätt och att aktiekursen alltid återspeglar det rättvisa marknadspriset? Eller tror du att det faktiskt finns brister på marknaden som man kan dra nytta av? I det senare fallet tror du att det är möjligt att slå marknaden, men du står inför uppgiften att inse när marknaden har fel. Och inte bara det, för att du ska kunna göra en överavkastning om marknaden har fel måste marknaden också inse att den hade fel innan priserna justeras.

Ovanstående är inte på något sätt avsett att avskräcka dem som vill bygga upp en egen investeringsportfölj, utan bara att hävda att det inte är någon lätt uppgift att förvalta en portfölj som konsekvent kan överträffa ett jämförelseindex. Om du känner dig redo för uppgiften ska du inte låta ovanstående stoppa dig. I vilket fall som helst är vi på Blacktower här för att hjälpa dig. Kontakta oss i dag för att höra vad vi kan göra för dig.

Lägg till ansvarsfriskrivning: Detta meddelande är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett att utgöra, och bör inte tolkas som, investeringsrådgivning, investeringsrekommendationer eller investeringsforskning. Du bör söka råd hos en professionell rådgivare innan du inleder någon finansiell planering.