I ett uttalande specificerade ministeriet att 2023 väntas de utplacerade nationella styrkorna åta sig 31 militära uppdrag, vilket, betonade han, innebär en ökning med 200 element jämfört med "det antal som ursprungligen planerades för föregående år".

I denna prognos ingår inte de rotationer som vanligtvis sker var sjätte månad i kontingenterna.

I planen för 2023 förutses ett ökat nationellt deltagande i Natos uppdrag och nya uppdrag inom ramen för Europeiska unionen och bilateralt.

Inom ramen för Natos uppdrag planeras kapacitetsuppbyggnad inom ramen för "avskräcknings- och återförsäkringsåtgärder på den östra flanken, mot bakgrund av Rysslands aggression mot Ukraina".

Utöver den utplacerade nationella styrkan som för närvarande befinner sig i Rumänien förväntas en ökning av resurserna från flottan, armén och flygvapnet, står det i uttalandet.

Fortfarande i detta sammanhang kommer de väpnade styrkorna att integrera EU:s nya uppdrag om militärt stöd till Ukraina, som kommer att "tillhandahålla inledande, avancerad och specialiserad utbildning till de ukrainska väpnade styrkorna inom områdena militär instruktion, deaktivering av explosiva anordningar, nukleära, biologiska, kemiska och radiologiska anordningar samt medicinsk hjälp i strid".

Försvarsministeriet lyfte fram två nya uppdrag på bilateral nivå, "utbildning av vänskapsländers väpnade styrkor", nämligen i Östtimor och São Tomé och Príncipe, efter de "resultat som uppnåtts av det uppdrag som utvecklats i Guinea-Bissau".