"Under 2022 öppnades 45 förfaranden för en djupare undersökning av klagomål om vägtullar", säger en officiell källa vid ombudsmannens kontor till Lusa.

Bland de frågor som mest fått människor att vädja till ombudsmannen Maria Lúcia Amaral är "avsaknad av föregående kontakt från koncessionsinnehavaren" och "oproportionerligt höga belopp i förhållande till vägtullens värde".

Påståendet att det fordon som användes för resan inte längre ägs av gäldenären hör också till de vanligaste klagomålen.

Ändringar i lagen

Det rättsliga systemet för indrivning av vägtullskulder har redan genomgått flera förändringar, varav den senaste återspeglas i ett lagdekret som offentliggjordes i december förra året och som införlivar ett EU-direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska system.

Redan i år, den 13 januari, godkände parlamentet generellt ett lagförslag från IL som innehåller en begränsning av de administrativa överträdelser som kan tillämpas vid utebliven betalning av vägtullar, och som föreskriver att "det totala belopp som tas ut enligt denna lag, med beaktande av vägavgifter, böter och eventuella administrativa kostnader, både i samband med förfaranden för administrativa överträdelser och i verkställighetsförfaranden, inte kan överstiga tre gånger värdet av respektive vägavgifter, utan att det påverkar dröjsmålsräntan".

Bilister vars bil inte har en elektronisk anordning för att samla in vägavgifter kan betala denna kostnad vid en CTT-station eller i en "payshop"-butik, 15 dagar efter att de passerat grindarna.

Om de inte gör det måste de enligt lagen underrättas av koncessionshavaren för att kunna fortsätta med betalningen.

När dessa två steg har slutförts skickas uppbörden till skattemyndigheten (AT), varvid förfarandekostnader och böter läggs till vägavgifterna och de administrativa kostnaderna, vilket ofta resulterar i mycket högre belopp.

Rätten att försvara sig

I en rekommendation som riktades till en koncessionshavare 2019 underströk Maria Lúcia Amaral att "rätten att bli hörd och försvarad, inte räcker med en formell anmälan av den berörda parten, utan kräver noggrannhet i det förfarande som är avsett att bedöma de uppgifter som krävs för att säkerställa anmälningens effektivitet, inklusive den uppdaterade adressen för anmälan".

Ombudsmannen noterade också att "underlåtenhet att uppdatera adressen i bilregistret kan inte straffa innehavaren, när han redan har korrigerat detta misslyckande vid den tidpunkt då förfrågan till databasen skulle vara relevant".

I motiveringen till sitt lagförslag påminner IL om att den gällande lagstiftningen fastställer att "böterna har ett minimivärde som motsvarar 7,5 gånger värdet av respektive vägtullsats, men aldrig mindre än (euro) 25 , och ett maximivärde som motsvarar fyra gånger minimivärdet av böterna, med respekt för de maximigränser som föreskrivs i den allmänna ordningen för skattebrott", vilket får partiet att dra slutsatsen att dessa kan nå ett "oproportionerligt" och "överdrivet" värde.