Rapporten, som heter "Health in Ireland: Key Trends 2022", fokuserar på att jämföra Irland med andra länder genom ett antal mätvärden som rör folkhälsa.

Enligt rapporten har irländarna en förväntad livslängd på 82 år och den siffran förväntas öka.


Rapporten visade att Irlands befolkning har ökat med 7,6 procent sedan folkräkningen 2016, men betonade att den åldersgrupp som ökar mest är 65 år och äldre. Sedan 2013 har denna befolkningsgrupp ökat med 35 %.

Rapporten förutspådde också att landets befolkning skulle fortsätta att växa under de kommande decennierna trots att fertilitetstalen är de lägsta under det senaste decenniet, och befolkningen förväntas nå 5,77 miljoner år 2042.


I rapporten betonades också en minskning av antalet levande födslar sedan 2012: "Detta beror delvis på de minskade fruktsamhetstalen, men framför allt på att antalet kvinnor i de viktigaste åldersgrupperna för barnafödande har minskat under de senaste åren.

"Detta är en demografisk egenskap som sannolikt kommer att leda till en stadig minskning av antalet födslar under det kommande decenniet, även om Irland, som väntat, fortsätter att ha fertilitetstal som är högre än de flesta andra EU-länder."

Enligt rapporten har dödligheten för vissa dödsorsaker, justerad för ålder, minskat. Det gällde bland annat självmord (-32,6 %), transportolyckor (-54,7 %), lunginflammation (54,1 %) och stroke (-47,8 %).