Enligt den icke-tekniska studien av projektet, som finns tillgänglig på den offentliga samrådsplattformen Participa(https://participa.pt/pt/consulta/central-solar-fotovoltaica-de-cesaredas ), handlar det om att bygga cirka 30 000 solcellsmoduler med en effekt på 17,9 megawatt (MW).

Anläggningen kommer att byggas bredvid den nuvarande vindkraftparken Serra d'el Rei för att dra nytta av den befintliga infrastrukturen, dvs. anslutningsledningen till det nationella elnätet.

EDP Renováveis har för avsikt att "hybridisera med det befintliga kraftverket (Serra D'el Rei vindkraftpark) och producera el från en förnybar, endogen och icke-förorenande källa - solenergi - och därmed bidra till de portugisiska målen för produktion av energi från förnybara källor som ingår i den nationella energistrategin".

Det beräknas att solkraftverket kan fungera i 30 år och att 295 ton koldioxid under denna tid kommer att förhindras från att släppas ut i atmosfären.

Studier pekar på en produktion på 25 598 MW/timme per år.

Byggnadsfasen kommer att ta 11 månader och involvera 70 arbetare.