Regeringen kommer att förbjuda utfärdandet av nya tillstånd för lokal inkvartering, med ett undantag för tillstånd för "landsbygdsinkvartering i kommuner i landets inland där landsbygdsinkvartering kan ge ett viktigt bidrag till territoriets ekonomi".

Detta tillkännagav premiärminister António Costa på torsdagseftermiddagen vid en presskonferens efter att ministerrådet godkänt ett åtgärdspaket för bostadssektorn.

António Costa sade också att de nuvarande tillstånden för AL som redan beviljats "kommer att bli föremål för en ny utvärdering år 2030, för att se om det är motiverat eller inte att behålla dem". Därefter förklarade han att de vart femte år "kommer att bli föremål för periodisk förnyelse".

Regeringen kommer också att bevilja skattelättnader för dem som sätter ut AL-fastigheter på hyresmarknaden. "Vi kommer att ge alla hyresvärdar som för närvarande har en fastighet i ett lokalt boende och överför den till hyresmarknaden en befrielse från inkomstskatt från och med nu och fram till 2030 om de tar sin fastighet från det lokala boendet till bostadsmarknaden före utgången av 2024". Så de som mellan februari 2023 och slutet av 2024 överför sin äganderätt i AL till bostäder kommer att "ha rätt till nollskatt på fastighetsinkomster fram till 2030".

Man meddelade också att man kommer att inrätta en "extraordinär skatt" på fastighetsinnehav, som kommer att gå till institutet för bostads- och stadsrehabilitering(IHRU), men värdet av denna skatt har ännu inte fastställts.