Bostäder är en mycket känslig fråga för närvarande i Portugal. Efter starka sociala påtryckningar för att lösa ett problem som har ökat under de senaste åren, nämligen i Lissabon, Porto och även i Algarve-regionen, beslutade regeringen den 16 februari att den skulle ingripa i ekonomin. Men om detta ingripande var efterlängtat för vissa kan det för andra innebära en kränkning av deras mest grundläggande rättigheter.

Nedan följer några av de viktigaste åtgärderna i lagförslaget "Fler bostäder":


Fler bostäder


Regeringen kommer att tillåta att kommersiella fastigheter används som bostäder utan att det krävs något tillstånd. Dessutom kommer staten att kunna ställa mark till förfogande inom ramen för systemet med kontrakt för bostadsutveckling för utveckling av bostadsprojekt till överkomliga priser.


Dessutom har de gått vidare med en åtgärd som sänker IRS-skatten på hyresinkomster med tre procentenheter, från 28 procent till 25 procent.


Att göra licensiering enklare


Tanken med detta är att påskynda licensprocesserna (som ibland kan ta flera år) genom att straffa kommunerna när de tar för lång tid på sig att utfärda en licens. Dessutom kommer byggherrar som inte håller tidsfristerna för byggandet att straffas.


Stöd till hyresgäster


Staten kommer att betala hyror efter tre månaders betalningsinställelse för att stärka hyresmarknaden. Enligt regeringen kan staten betala "alla ansökningar om vräkning som inkommer efter tre månaders betalningsinställelse".

Å andra sidan kommer staten att vara i hyresvärdens ställning för att driva in hyresskulderna, och om det finns en "socialt rimlig orsak" som motiverar den bristande efterlevnaden, kommer staten att ta på sig sin roll genom att stödja betalningen av hyrorna eller genom att främja en omplaceringsåtgärd.

Regeringen kommer att ge hyresstöd (högst 200 euro) för att stödja familjer som lägger mer än 35 procent av sin inkomst på boende.


Öka antalet offentliga bostäder


Detta förslag innebär ett undantag från skatt på kapitalvinster (en skatt som tas ut av husägare som har sålt sina bostäder) om de säljer sina bostäder till staten. Dessa bostäder kommer sedan att placeras på hyresmarknaden till överkomliga priser av staten.


Bolån


Det kommer också att finnas en befrielse från kapitalvinstskatt för amortering av inteckningar i ägarens eller dennes barns primära bostad. När det gäller bostadskrediter kommer det dessutom att vara obligatoriskt att erbjuda denna möjlighet till dem som söker lån, även om många banker gör det svårt för sina kunder att få tillgång till fast ränta.


Gyllene visum


Med slutet på fastighetsspekulationen i sikte har regeringen beslutat att sluta utfärda gyllene visum. Men "när det gäller de gyllene visum som redan har beviljats kommer det bara att finnas utrymme för förnyelse om de hus som de har köpt är avsedda för deras eller deras barns huvudbostad, eller om fastigheten permanent placeras på hyresmarknaden", meddelade premiärministern.


Hyrorna i nya hyresavtal kommer nu att ha kriterier som begränsar deras ökning. "För nya kontrakt måste den nya hyran resultera av summan av den senaste hyran med de uppdateringar som kunde ha gjorts under kontraktsperioden", förklarade premiärministern.


Utöver dessa två kriterier får värdet av den nya hyran även ta hänsyn till den inflation på 2 procent som fastställts av Europeiska centralbanken (ECB).


Krediter: PA; Författare: PA, författare: Credits: PA: PA;

Vad är det som oroar fastighetsägare?


Med tanke på den rådande bostadskrisen kan ägare som har hus som inte används tvingas hyra ut dem till familjer. Om detta händer kan staten själv främja hyran och sedan betala hyran till ägaren.


"Om ägarna inte vill hyra ut till staten kommer de att få en formell tidsfrist för att använda fastigheten", står det i dokumentet, och det betonas att det är först efter denna tidsfrist som "staten kan hyra ut fastigheten på ett obligatoriskt sätt, med hänsyn till det allmänna intresset".

Staten kommer alltså att finansiera kommunerna för att utföra arbeten på dessa lediga hus för att sedan sätta dem på hyresmarknaden.


Hyresfastigheter


En annan åtgärd som väcker stor upprördhet är den som syftar till att främja överföringen av AL till hyresmarknaden. Nya licenser för lokala boenden kommer därför att förbjudas, med undantag för AL på landsbygden i inlandskommuner där det inte finns något bostadstryck. När det gäller de licenser som för närvarande är i kraft kommer de att omprövas år 2030 och därefter vart femte år.

Dessutom kommer bostadsrättsföreningar att kunna sätta stopp för lokala boendelicenser som utfärdats utan deras godkännande, enligt programmet "Fler bostäder".

För att uppmuntra överlåtelse av AL till hyresmarknaden kommer ägare som gör det att få nollskatt på IRS fram till 2030, förutsatt att de överlåter fastigheterna senast 2024.


Olika åsikter


Om bostäder å ena sidan är en rättighet för alla medborgare som är inskriven i konstitutionen, känner hyresvärdar å andra sidan att deras rätt till egendom och privata initiativ kränks av dessa åtgärder.

Förslaget "om obligatorisk uthyrning av lediga fastigheter är ett angrepp på den privata egendomen", säger den portugisiska sammanslutningen av fastighetsutvecklare och investerare (APPII), som anser att det i detta fall kommer att bidra "ännu mer till att ta bort förtroendet" från investerarna.Portugals vandrarhemssammanslutning säger att de åtgärder som regeringen har presenterat för bostäder, nämligen för lokala boenden, "inte är genomtänkta" och kommer att "förstöra otaliga företag".

"Portugals vandrarhemssammanslutning överraskades den 16 februari förra året av de åtgärder som regeringen presenterade för Mais Habitação-paketet", sade han och betonade att "den varken var involverad eller rådfrågad om dessa åtgärder, nämligen de som rör AL". Därför planerar lokalbostadsägarna en protest den 1 mars i Lissabon mot regeringens åtgärder.

Å andra sidan var Lissabons hyresgästförening (AIL) nöjd med de nya lagstiftningsåtgärder för bostäder som regeringen presenterade. Ordförande Romão Lavadinho anser att de presenterade åtgärderna är positiva, men befarar att regeringen kommer att ta för lång tid på sig för att genomföra planen i praktiken.

"Vi hoppas att detta inte är ännu ett beslut som tar fem eller tio år att genomföra. Så vad vi föreslår är att detta genomförs snabbt, så att hyresgäster och hyresvärdar kan dra nytta av dessa förslag", säger han till SIC Notícias.


Alla som inte håller med om förslaget kan fram till den 10 mars framföra sin åsikt, eftersom lagförslaget är föremål för offentligt samråd på https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=287 .


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins