Enligt de resolutioner som utfärdades under fjärde kvartalet förra året konstaterade ERS att Hospital da Luz, S.A. och Hospital CUF Descobertas, båda i Lissabon, samt Hospital Privado da Boa Nova (Matosinhos) kränkte rätten till förhandsinformation om de totala belopp som skulle debiteras för den tillhandahållna hälso- och sjukvården, och att de i vissa fall villkorade användarnas valfrihet.

När det gäller Hospital da Luz S.A. hänvisar ERS till dussintals fall som inträffade vid enheterna Hospital da Luz - Lissabon och Hospital da Luz - Torres de Lisboa.

ERS säger att leverantörens åtgärder "inte har visat sig vara tillräckliga och effektiva" för att skydda rätten till information för alla brukare som klagat, rätten till "fullständig och ovillkorlig utskrivning" i vissa fall och rätten till valfrihet, och har därför inlett ett administrativt förfarande för överträdelse.

I de 13 fall som analyserats har ERS beordrat leverantören att se över faktureringen och återbetala de debiterade beloppen till användarna, som i de fall som avses överstiger 1 500 euro.

Tillsynsmyndigheten anser att båda enheterna inom Hospital da Luz S.A. också har brutit mot skyldigheten att hålla sina registreringsuppgifter uppdaterade, nämligen information om avtal och konventioner som de är innehavare av.

Den varnar för att vårdgivare bör avstå från att presentera uppskattningar eller budgetar för ofullständiga behandlingsepisoder och betonar att när det inte verkar möjligt att uppskatta alla handlingar, tester, förbrukningsvaror eller läkemedel som kan komma att användas, "bör kunderna tydligt informeras om denna omöjlighet att uppskatta och varnas för dess betydelse för den totala kostnaden".

När det gäller avtal med NHS, ADSE eller andra offentliga eller privata hälso- och sjukvårdssystem eller med sjukförsäkringar, anger tillsynsmyndigheten att leverantörerna måste vara "särskilt noga med att överföra information om villkoren för användarnas tillgång till den hälso- och sjukvård som de tillhandahåller".

"Man bör se till att användarna vid en tidpunkt före tillhandahållandet av hälso- och sjukvård får fullständig information om förekomsten av konventioner eller avtal och deras tillämplighet i det specifika fallet, särskilt om de föreslagna handlingarna omfattas av respektive försäkringsskydd", skriver tillsynsmyndigheten.

När det gäller sjukhuset CUF Descobertas hänvisar ERS till fallet med en användare som fick en budget för en operation på 7 000 euro och som senare fick en faktura på cirka 17 000 euro.

I detta fall menar ERS att leverantören "har ifrågasatt användarnas rättigheter och legitima intressen", först och främst när det gäller skyldigheterna att "tillhandahålla rigorös, snabb och öppen information" vid en tidpunkt före tillhandahållandet av hälso- och sjukvård.

I en ytterligare utredning säger tillsynsmyndigheten att den har fått kännedom om ytterligare 12 identiska klagomål (faktureringsproblem) och har beordrat att fakturorna i fråga ska kontrolleras och att de belopp som felaktigt debiterats ska återbetalas, vilket i de aktuella fallen överstiger 21 000 euro.

De begärde att sjukhuset CUF Descobertas ska se över och uppdatera de nuvarande förfarandena och göra nödvändiga korrigeringar och eftersom vissa rapporterade fall tyder på att användarnas valfrihet kränks, beslutade ERS att inleda respektive administrativa överträdelseprocess.

När det slutligen gäller det privata sjukhuset Boa Nova sägs det också att det har framkommit bevis för att leverantörens agerande "har ifrågasatt användarnas rättigheter och legitima intressen" när det gäller tillhandahållandet av "rigorös, snabb och öppen" information, vid en tidpunkt före tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, och man beordrar att rutinerna ses över och uppdateras, att nödvändiga korrigeringar görs och att de belopp som tagits ut på felaktiga grunder återbetalas.

Eftersom minst ett fall upptäcktes som tyder på en kränkning av användarens valfrihet beslutades det också att inleda ett administrativt förfarande.

"Användarna bör känna till den totala kostnaden för den behandling och det ingrepp som föreslås dem så exakt och nära som möjligt, för att kunna bekräfta om de har kapacitet att bära dessa kostnader, själva eller genom ett delsystem eller försäkringsavtal som de är innehavare av", betonar tillsynsmyndigheten.