Åtgärderna syftar till att hjälpa hushåll med ekonomiska svårigheter att klara av räntehöjningen på bostadslån med rörlig ränta som är indexerad till Euribor, samt åtgärder för att stödja hyresuthyrning.

"Regeringen är medveten om den nuvarande geopolitiska och geoekonomiska kontexten, som har lett till den högsta inflationen under de senaste åren och följaktligen till en ökning av levnadskostnaderna, och godkänner en ny uppsättning mer omedelbara åtgärder som syftar till att ta itu med de ekonomiska effekter som nämns med direkta effekter på hushållens inkomster och tillgång till bostäder", motiverar regeringen.

När det gäller dessa föreskriver det nya systemet att hyresgäster med en beskattningsbar inkomst på upp till 38 632 euro (sjätte skatteklassen) och en ansträngningsgrad som är lika med eller större än 35 % har rätt till ett månatligt stöd på upp till 200 euro, som betalas ut fram till den 20:e i varje månad, med retroaktiv verkan sedan den 1 januari och som kommer att gälla i fem år, fram till slutet av 2028.

När det gäller krediter förklarar den verkställande myndigheten att åtgärderna syftar till att "minska risken för betalningsinställelse" som uppstår till följd av effekterna av ökningen av referensindexen i kreditavtalen, nämligen på grund av ansträngningsgraden.

I detta sammanhang skapas stöd för låntagare av kreditavtal för köp eller byggande av permanent eget boende, i form av en tillfällig räntesubvention när indexet överstiger ett visst tröskelvärde.

Slutligen fastställs i systemet att när kreditavtalet är avsett för förvärv eller byggande av permanent boende måste banken låta konsumenten välja mellan rörlig, fast eller blandad ränta.

"Genom dessa åtgärder, med det konkreta målet att skydda familjerna och öka deras disponibla inkomst, fördjupas förverkligandet av den nationella planen att garantera alla en anständig bostad", hävdar den verkställande direktören.